PL uk EN uk
7-8 MAJA 2015
Program konferencji

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI:


 • wyzwania UE w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym
 • zmiany w normalizacji europejskiej w zakresie systemów ociepleń – prace CEN/TC 88
 • europejskie dokumenty oceny (EAD) – prace EOTA
 • ETICS jako rozwiązanie systemowe
 • systemy ociepleń z okładzinami ceramicznymi
 • ocieplenia na ocieplenia
 • systemy ociepleń w budownictwie szkieletowym
 • systemy ociepleń ze styropianem – nowe wyzwania
 • systemy ociepleń z wełną mineralną – nowe wyzwania
 • systemy ociepleń z płytami PIR/PUR jako materiałem termoizolacyjnym
 • zagadnienia bezpieczeństwa systemów ociepleń
 • nowy program obliczeniowy do mocowań systemów ociepleń
 • z doświadczeń laboratorium akredytowanego – niepewność pomiarowa
 • rynek budowlany z perspektywy nadzoru budowlanego


PROGRAM KONFERENCJI:

ŚRODA 09.05

do godziny 13.00
przyjazd uczestników

godz.13.00 -14.00
lunch

godz.14.15 -14.20 przywitanie uczestników
dr inż. Jacek Michalak
Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń

godz.14.20 -14.50
mgr Roman Sobczak
GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

"Rynek budowlany z perspektywy nadzoru budowlanego"

godz.14.50 -15.20
dr inż. Ewa Szewczak
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

"Ryzyko przy ocenie właściwości wyrobów, związane z niepewnością wyników badań laboratoryjnych”

godz.15.20 -15.45
Przerwa kawowa

godz.15.45 -16.15
Ralf Pasker
EUROPEAN ASSOCIATION FOR ETICS

"Zastosowanie systemów ociepleń na istniejących ociepleniach"

godz.16.15 - 16.45
prof. dr Andreas H. Holm
FORSCHUNSINSTITUT FÜR WÄRMESCHUTZ E.V. MÜNCHEN

"Materiały o ulepszonych właściwościach w systemach ETICS"

godz.16.45-17.15
mgr inż. Maria Dreger
STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW WEŁNY MINERALNEJ, SZKLANEJ I SKALNEJ

„Wełna mineralna w ETICS – potencjał do wykorzystania”

godz.17.15-17.45
mgr inż. Marcin Jaroszyński
POLSKIE STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW STYROPIANU

" Styropian w ETICS - ponad pół wieku doświadczeń"

godz.19.30 - kolacja grillowa


CZWARTEK 10.05

do godziny 9.30 - śniadanie

godz. 9.30 -10.00
mgr inż. Anna Kukulska-Grabowska
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

"Systemy ociepleń z okładzinami ceramicznymi lub kamiennymi, w świetle europejskiego dokumentu oceny (EAD)"

godz.10.00 -10.30
dr inż. Wojciech Drożdż
INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

„Europejski Dokument Oceny dla złożonych systemów izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi do stosowania w drewnianych budynkach szkieletowych”

godz. 10.30 -11.00
mgr inż. Małgorzata Niziurska
INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

"Właściwości użytkowe systemów ociepleń ETICS z zastosowaniem płyt izolacyjnych PUR i PIR"

godz.11.00 -11.30
dr Artur Miros
INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO

„EIFS - amerykańskie podejście do systemu ociepleń”

godz.11.30 -12.00
przerwa kawowa

godz.12.00 -12.45

mgr inż. Paweł Gaciek
STOWARZYSZENIE NA RZECZ SYSTEMÓW OCIEPLEŃ

dr inż. Mariusz Gaczek
POLITECHNIKA POZNAŃSKA

„Mocowanie mechaniczne systemów ociepleń ETICS”

godz. 12.45 -13.15

mgr inż Ewa Kosmala
SUSTAINABILITY TRAINERS & EXPERTS

„Jak podnieść efektywność komunikacji pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego ?”

godz. 13.45
Lunch

godz. 15.00 - 19.00
15-lecie Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń
Rekreacja jubileuszowa

godz. 20.00
15-lecie Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń
Uroczysta kolacja jubileuszowa


PIĄTEK - 11.05

do godz. 10.00 - śniadanie

godz. 10.00 - 12.00
Walne Zebranie
Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń
PRELEGENCI:


Drożdz dr inż. Wojciech Drożdż
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych


Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2010 roku związany z krakowskim oddziałem Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB). Od chwili uzyskania przez ICiMB w 2014 roku statusu Jednostki Oceny Technicznej pełni funkcję kierownika Zakładu Oceny Technicznej. Reprezentant ICiMB na szczeblu Walnego Zgromadzenia i Rady Technicznej Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej EOTA oraz w Radzie Technicznej ds. krajowych ocen technicznych. Autor wielu europejskich i krajowych ocen technicznych dla złożonych systemów izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS), jak również referatów na konferencjach, seminariach i szkoleniach dotyczących zasad wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu z wykorzystaniem ścieżki ocen technicznych.

W trakcie wystąpienia „Europejski Dokument Oceny dla złożonych systemów izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi do stosowania w drewnianych budynkach szkieletowych” zostaną omówione uwarunkowania formalno-prawne i techniczne wprowadzania złożonych systemów izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) do stosowania w drewnianych budynkach szkieletowych do obrotu w Unii Europejskiej. Uwarunkowania zawarte są w stosownej specyfikacji technicznej - Europejskim Dokumencie Oceny EAD 040089-00-0404 External Thermal Insulation Composite Systems with renderings for the use on timber frame buildings, który został opracowany zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 w ramach organizacji EOTA.

szewczyk DR INŻ. EWA SZEWCZAK
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ


Absolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Od 2000 roku związana z Instytutem Techniki Budowlanej. Obecnie zajmuje stanowisko Kierownika Zespołu Laboratoriów Badawczych ITB. Uczestniczy w pracach grup eksperckich, zespołów problemowych i komitetów technicznych, w tym: Zespołu Problemowego ds. Doskonalenia Technik Badawczych ITB, Komitetu Technicznego Specjalistycznego ds. Budownictwa przy Polskim Centrum Akredytacji, i in. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z wiarygodnością wyników badań i oceną wyrobów budowlanych. Autorka i współautorka licznych publikacji technicznych i naukowych oraz wykładów i szkoleń dotyczących materiałów budowlanych, systemu zarządzania w laboratoriach, badań i oceny wyrobów budowlanych, niepewności wyników i sterowania jakością badań.

W prezentacji "Ryzyko przy ocenie właściwości wyrobów, związane z niepewnością wyników badań laboratoryjnych" przedstawione zostaną główne źródła niepewności i ich wpływ na ryzyko producenta przy deklarowaniu właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. Poszczególne strony procesu oceny i weryfikacji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, ze względu na pełnioną w tym procesie rolę, posiadają określony zasób informacji dotyczący właściwości wyrobu. Ustalenie poziomu właściwości użytkowych na podstawie badań laboratoryjnych związane jest z niepewnością wyników badań. Ostateczna decyzja dotycząca przyjęcia odpowiednio bezpiecznej wartości właściwości użytkowej wyrobu, opartej na wykonanych badaniach leży w rękach producenta.

Mariusz Graczyk dr inż. Mariusz GACZEK
Politechnika Poznańska


Ukończył Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej w 1978 r. Od zakończenia studiów do chwili obecnej pracuje w Instytucie Konstrukcji Budowlanych macierzystej uczelni. Jego zainteresowania naukowe związane są z oddziaływaniem wiatru na budowle, a także ze współczesnymi materiałami budowlanymi i technikami wykonawczymi oraz z budownictwem proekologicznym. Wykłada przedmioty z zakresu budownictwa ogólnego, na kierunkach budownictwo oraz inżynieria środowiska. Kilkakrotnie był zapraszany do wygłoszenia referatów na Międzynarodowych Targach Poznańskich BUDMA oraz przeprowadzenia szkoleń organizowanych przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. W latach 1996 – 2008, w ramach współpracy z przemysłem, prowadził na terenie całej Polski wykłady szkoleniowe dla wykonawców, handlowców oraz służb technicznych spółdzielni mieszkaniowych z zakresu nowoczesnych materiałów i technologii budowlanych. Był także wykładowcą w projekcie The European Union “Managers Training Programme IV” (MTP 4).

Dr inż. Mariusz Gaczek ma w swoim dorobku liczne – indywidualne i zespołowe – publikacje naukowo-techniczne, prace badawcze, referaty przedstawiane na konferencjach krajowych i zagranicznych, a także orzeczenia techniczne i opracowania projektowe. Jest członkiem założycielem Polskiego Stowarzyszenia Inżynierii Wiatrowej, należącego do International Association for Wind Engineering. Obecnie uczestniczy w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 (program sektorowy: INNOCHEM) – największym w Unii Europejskiej programie na rzecz rozwoju badań i tworzenia innowacji.

"Mocowanie mechaniczne systemów ociepleń ETICS"

W referacie "Mocowanie mechaniczne systemów ociepleń ETICS" omawiane będą zagadnienia określania wymaganej liczby łączników mechanicznych w systemach ETICS, z uwagi na oddziaływanie wiatru na elewacje budynku. Podane zostaną kryteria i zasady wykonywania obliczeń oraz zaprezentowany będzie program komputerowy, umożliwiający szybkie ich wykonanie. Poruszona zostanie także problematyka projektowania i realizacji mocowania.

mgr inż. Małgorzata Niziurska mgr inż. Małgorzata Niziurska
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych


Absolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2001 r. związana z krakowskim oddziałem Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Od 2008 roku pracuje jako kierownik Zakładu Gipsu i Chemii Budowlanej. gdzie zajmuje się badaniami wyrobów chemii budowlanej oraz badaniami wyrobów budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Członek Komitetów Technicznych PKN: KT nr 211 ds. wyrobów do izolacji cieplnej w budownictwie, KT nr 184 ds. klejów, KT 194 ds. gipsu i wyrobów z gipsu oraz KT 180 ds. bezpieczeństwa pożarowego. Jest autorką wielu publikacji i ekspertyz dotyczących technologii i badań wyrobów gipsowych, chemii budowlanej oraz bezpieczeństwa stosowania i trwałości materiałów wykończeniowych.

"Właściwości użytkowe systemów ociepleń ETICS z zastosowaniem płyt izolacyjnych PUR i PIR"

Poprawa efektywności energetycznej w budownictwie jest jednym z kluczowych zadań na najbliższe lata. W Polsce wymagania w tym zakresie określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Poprawa efektywności energetycznej realizowana jest wielotorowo. Dążąc do zmniejszenia strat ciepła poszukujemy nowych rozwiązań i nowych materiałów mogących zagwarantować spełnienie coraz bardziej rygorystycznych wymagań prawnych i uzyskanie lepszego poziomu efektywności izolacji przy minimalizacji grubości stosowanej powłoki. W związku z powyższym w ostatnim czasie wzrasta zainteresowanie materiałami izolacyjnymi o lepszych właściwościach cieplnych. Coraz powszechniej stosowane są obecnie piany PUR/PIR, które charakteryzują się niższym współczynnikiem przewodzenia ciepła lambda w porównaniu z tradycyjnymi materiałami izolacyjnymi. Pozwala to na zastosowanie najmniejszej grubości izolacji w celu osiągnięcia wymaganego współczynnika przenikania ciepła U. W referacie przedstawione zostaną wyniki badań właściwości użytkowych systemów ETICSz zastosowaniem płyt PUR i PIR ze szczególnym uwzględnieniem zachowania wobec ognia.

Maria Dreger MGR INŻ. Maria Dreger
Stowarzyszenie producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i skalnej


Absolwentka Politechniki Krakowskiej, od wielu lat związana z Rockwool. Członkini komitetów technicznych Polskiego (PKN) oraz Europejskiego (CEN) Komitetu Normalizacyjnego, a także zespołów technicznych w polskich i europejskiej (EURIMA) organizacjach branżowych. Aktywnie uczestnicząca w opracowaniu norm izolacji cieplnej oraz standardów efektywności energetycznej budynków, uwzględniających na równi z komfortem i ekonomią, bezpieczeństwo pożarowe.

„Wełna mineralna w ETICS – potencjał do wykorzystania”

Wełna mineralna jako izolacja w ETICS stała się naturalnym wyborem, gdy poza niewątpliwymi zaletami systemów na EPS, dostrzeżono pewne ich słabości. Jednak próby traktowania MW jako jeszcze jednej z odmian styropianu, tyle że z natury paroprzepuszczalnego i o klasie reakcji na ogień A1, mogą prowadzić do nierealistycznych, a co gorsza, nieracjonalnych wymagań wobec izolacji i niepotrzebnych kosztów dla całego systemu. Tymczasem optymalizacja rozwiązań na poziomie systemu dzięki lepszemu wykorzystaniu naturalnych właściwości i współczesnych możliwości technologicznych, sprzyjałaby raczej ograniczeniu różnic w cenach systemów z różnymi materiałami izolacyjnymi.

Marcin Jaroszynski mgr inż. Marcin Jaroszyński
Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu


Ukończył obecny Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy jako inżynier budownictwa w specjalności: konstrukcje budowlane i inżynierskie. Zawodowo związany z branżą styropianu dla budownictwa. Wchodzi w skład Komisji Technicznej Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu. Interesuje się zawodowo zagadnieniami z zakresu właściwego wykonawstwa robót budowlanych, w tym izolacji cieplnych, przeciwwodnych i przeciwwilgociowych. Autor artykułów prasy branżowej i wielu szkoleń teoretyczno-praktycznych skierowanych dla obszaru wykonawczego w budownictwie.

" Styropian w ETICS - ponad pół wieku doświadczeń"

RALF PASKER RALF PASKER
EUROPEAN ASSOCIATION FOR ETICS


Rozpoczął pracę w Europejskim Stowarzyszeniu ETICS (EAE) w 2011r., funkcję dyrektora zarządzającego piastuje w nim od 2013 roku. Równolegle pracował dla niemieckiego stowarzyszenia branżowego ETICS Fachverband Wärmedämm-Verbundsysteme, od 2015 również jako jego dyrektor zarządzający. W 2017 roku instytucja ta połączyła się ze stowarzyszeniem producentów zapraw, tworząc nową organizację - stowarzyszenie producentów systemów izolacji, tynków i zapraw (VDPM). Dziś Ralf Pasker pełni funkcję dyrektora zarządzającego VDPM ds. systemów ociepleń i spraw europejskich.

"Zastosowanie systemów ociepleń na istniejących ociepleniach"

Systemy ETICS potwierdziły swoją wysoką skuteczność ostatnimi pięcioma dekadami obecności na fasadach budynków w całej Europie. Przy czym budynki wykończone ETICS, jak każde inna konstrukcje narażone na czynniki zewnętrzne, wymagają od czasu do czasu renowacji i konserwacji. Tego typu prace są doskonałą okazja do dalszej poprawy odporności termicznej i podniesienia właściwości izolacyjnych ścian zewnętrznych do poziomu najnowszych wymagań. Można to osiągnąć poprzez zastosowanie nowej warstwy ociepleń na już istniejącym ETICS. W ten sposób można w prosty sposób poprawić i wydajność energetyczną i komfort wewnątrz budynku. A przy okazji pokusić się o np.przeprojektowanie kształtu fasady. Prezentacja zawiera przegląd korzyści, a także zapisy dotyczące aplikacji ETICS na ETICS.


miros dr Artur Miros
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego


Absolwent Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Śląskiego. Po ukończeniu doktoratu odbył staż podoktorancki w Institute of Electronic Structure and Laser w Grecji oraz Max-Planck Institute w Niemczech. Od 2003 roku związany z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Izolacji Budowlanej (COBR PIB) w Katowicach, a po połączeniu w 2013 roku z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS). Obecnie zajmuje stanowisko Kierownika Centrum Materiałów Budowlanych i Surowców Mineralnych IMBiGS, oraz pracuje jako specjalista ds. ocen technicznych. Uczestniczy w pracach m.in.: λ-Expert Group przy SDG-5: Thermal insulation products (CEN/TC 88) – dot. własności materiałów termoizolacyjnych oraz Grupy Roboczej ds. inteligentnego i energooszczędnego budownictwa (GR 8 ds. BUD) w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Członek Niemieckiego Stowarzyszenia Inżynierów VDI „Verein Deutscher Ingenieure” oraz Polskiej Organizacji Wspierania Efektywności Energetycznej i Rozwoju „POWEER”.
Autor i współautor ponad 30 publikacji technicznych i naukowych dotyczących materiałów budowlanych, pomiarów parametrów cieplnych oraz transportu ciepła.

W prezentacji „EIFS - amerykańskie podejście do sytemu ociepleń” zostanie omówiona norma (ANSI/EIMA 99A – 2017) opracowana przez American National Standards Institute (ANSI) i wprowadzona we wrześniu 2017 roku dotycząca izolacji zewnętrznych i systemu wykończeniowych – EFIS (Exterior Insulation and Finishing Systems). Podany zostanie sposób formowania wymagań oraz wskazane zostaną metody badań dla tego typu systemów. Przedstawione zostaną również przykłady i rozwiązania stosowane w systemach EFIS.

Ewa Kosmala mgr inż. Ewa Kosmala
ST&E


Ukończyła wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej ze specjalnością budownictwo ekologiczne oraz w Marketing i Zarządzanie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Jej pasją jest holistyczne podejście do procesu budowlanego i samego budynku. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w biznesie na czołowych stanowiskach menedżerskich. Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju w budownictwie i biznesie oraz public affairs. Uczestniczy w pracach 5 komitetów PKN.
Zajmuje się tematyką ocen wielokryterialnych budynków i produktów zrównoważonych środowiskowo. Jest assesorem BREEAM International, LEED GA , referentem HQE oraz Audytorem energetyczny. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC.
Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w prowadzeniu szkoleń nie tylko, jako wykładowca na Politechnice Śląskiej, ale także, jako osoba odpowiedzialna za przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla architektów, wykonawców oraz wewnętrznych i zewnętrznych działów sprzedażowych w firmach komercyjnych.
Jestem autoryzowanym wykładowcą NAPE (Narodowa Agencja Poszanowania Energii) A ponieważ jak mówi Jim Rohn „Standardowa edukacja zapewni ci przeżycie. Samokształcenie – fortunę", wiedzę z psychologii biznesu i rozwoju personalnego zdobywała bezpośrednio u takich Mentorów jak Anthony Robbins, Blair Singer, T.Harv Eker, Kevin Hogan czy Brian Tracy.
Ukończyła prestiżową World Class Speaker Academy z najwyższym certyfikatem poziomu III oraz kursy Train the Trainer (H.Ecker; RBC). Jestem też certyfikowanym Master Facilitatorem i trenerem firmy Architekci Umysłu.

„ Jak podnieść efektywność komunikacji pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego ?”

Teoretycznie każdy potrafi się komunikować. Teoretycznie. Praktycznie, komunikacja to coś więcej niż mówienie i słuchanie. To rozumienie ukrytych zawartości komunikatów, dzięki czemu rozumiemy to, co niewypowiedziane, lub wypowiedziane destrukcyjnie. To umiejętność łagodzenia nastrojów i budowania porozumienia słowem, tonem i gestem. Komunikacja między działami w firmie , między uczestnikami procesu budowalnego jest fundamentem efektywności każdego projektu. Wyobraź sobie że jeśli chcesz co załatwić - załatwisz to szybciej, że chcesz przekonać lub przedstawić swoje rozwiązania czy pomysł w projekcie – robisz to skutecznie. Tego można się nauczyć!

Ewa Kosmala mgr inż. Paweł Gaciek
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń


Ukończył kierunek budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Z branżą ociepleń związany zawodowo od ponad 20 lat. Pracuje na stanowisku Dyrektora Technicznej Obsługi Klienta BOLIX SA. Wchodzi w skład Komisji Technicznej Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń. Jest autorem wielu publikacji technicznych, artykułów, instrukcji, opinii technicznych z dziedziny ociepleń ścian zewnętrznych i stropów, w tym publikacji eksperckich Stowarzyszenia.

Ewa Kosmala mgr inż. ANNA KUKULSKA - GRABOWSKA
Instytut Techniki Budowlanej


Kierownik Zakładu Aprobat Technicznych Instytutu Techniki Budowlanej. W samym instytucie pracuje od 1996 r. Uczestniczy w pracach Grupy Roboczej EOTA ds. systemów ociepleń (ETICS). Autorka kilkudziesięciu krajowych Aprobat Technicznych (AT) i Europejskich Aprobat Technicznych (ETA) dla systemów ociepleń

"Systemy ociepleń z okładzinami ceramicznymi lub kamiennymi, w świetle europejskiego dokumentu oceny (EAD)" Prezentacja obejmuje przedstawienie wymagań i metod oceny systemów ociepleń z nieciągłymi okładzinami z płytek ceramicznych lub kamiennych, objętych European Assessment Document EAD 040287-00-0404.

Prof. dr inż. Andreas H. Holm Prof. dr inż. Andreas H. Holm
Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung


Profesor fizyki budowli, fizykę studiował na Uniwersytecie Technicznym w Monachium, a także na uniwersytetach w São Paulo i Porto. Karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku jako pracownik naukowy w Instytucie Fizyki Budownictwa Fraunhofer w Holzkirchen. W latach 2001-2004 był liderem grupy w dziale hydrotermii, odpowiedzialnym za rozwój WUFI. W latach 2004-2011 pełnił funkcję kierownika działu „Środowisko wewnętrzne" w ramach Fraunhofer-IBP. W 2009 roku Andreas Holm otrzymał profesurę w dziedzinie fizyki budynków oraz budynków energooszczędnych na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Monachium. Od 2012 roku jest dyrektorem Instytutu Forschungsinstitut für Wärmeschutz e. V. Monachium. W tym samym roku został powołany na przewodniczącego dwóch komitetów DIN: "Materiały do izolacji cieplnej" i „Zabezpieczenie cieplne konstrukcji w budownictwie”. Kieruje katedrą DIN KOA 06 "Oszczędność energii i ochrona termiczna". Jest także przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Norm CEN / TC 088 "Materiały i produkty do zastosowań termicznych" oraz ISO / TC 163 / SC 01 "Metody badań i pomiarów”.

"Materiały o ulepszonych właściwościach w systemach ETICS"

Innowacyjna historia energooszczędnych budynków nie byłaby możliwa bez rozwoju i optymalizacji materiałów izolacyjnych. Straty ciepła spowodowane jego ucieczką przez elementy fasad spadły o 80 % w porównaniu z budynkami wznoszonymi po wojnie. W ostatnich dziesięcioleciach, wraz ze wzrostem wymagań dotyczących efektywności energetycznej budynków, pojawiły się wydajne materiały budowlane i izolacyjne, rozszerzono także zakres ich zastosowań i opracowano nowe techniki przetwarzania. Jest to jedna z niezwykle istotnych dróg, których celem jest poprawa właściwości fizyki budowli, w szczególności zmniejszenie przewodności cieplnej. Wysokiej jakości izolacja idealnie łączy zalety bezpieczeństwa, efektywności energetycznej i oszczędności miejsca dzięki kompaktowości materiałów.

Mgr Roman Sobczak
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego


Absolwent Wydziału Administracji Politechniki Warszawskiej. Obecnie piastuje stanowisko Dyrektora Departamentu Wyrobów Budowlanych w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. W latach 2010 r. do 2017 r. pracował w resorcie budownictwa związanym z tematyką wyrobów budowlanych, był m.in. odpowiedzialny za implementację przepisów europejskich oraz dostosowywanie krajowych przepisów z zakresu wyrobów budowlanych do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 305/2011. Od 2011 r. Pełni funkcję Przedstawiciela Polski w Stałym Komitecie ds. Budownictwa w ramach rozporządzenia nr 305/2011.

W prezentacji „Rynek wyrobów budowlanych z perspektywy nadzoru budowlanego” przedstawione zostaną zasady organizacji nadzoru rynku wyrobów budowlanych w Polsce, zasady kontroli i postępowań administracyjnych w sprawie wyrobów budowlanych nie spełniających wymagań, oraz informacje o wynikach kontroli rynku wyrobów budowlanych. Poruszona zostanie także kwestia nakładania przez organy nadzoru kar pieniężnych za naruszanie przepisów ustawy o wyrobach budowlanych.