7-8 MAJA 2015
7-8 MAJA 2015
Program konferencji

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI:


 • wyzwania UE w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym
 • zmiany w normalizacji europejskiej w zakresie systemów ociepleń – prace CEN/TC 88
 • europejskie dokumenty oceny (EAD) – prace EOTA
 • ETICS jako rozwiązanie systemowe
 • systemy ociepleń z okładzinami ceramicznymi
 • ocieplenia na ocieplenia
 • systemy ociepleń w budownictwie szkieletowym
 • systemy ociepleń ze styropianem – nowe wyzwania
 • systemy ociepleń z wełną mineralną – nowe wyzwania
 • systemy ociepleń z płytami PIR/PUR jako materiałem termoizolacyjnym
 • zagadnienia bezpieczeństwa systemów ociepleń
 • nowy program obliczeniowy do mocowań systemów ociepleń
 • z doświadczeń laboratorium akredytowanego – niepewność pomiarowa
 • rynek budowlany z perspektywy nadzoru budowlanego


PROGRAM KONFERENCJ:

ŚRODA 09.05

do godziny 13.00
przyjazd uczestników

godz.13.00 -14.00
lunch

godz.14.15 -14.20 przywitanie uczestników
dr inż. Jacek Michalak
Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń

godz.14.20 -14.50
prezentacja przedstawiciela
GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

godz.14.50 -15.20
dr inż. Ewa Szewczak
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
"Ryzyko przy ocenie właściwości wyrobów, związane z niepewnością wyników badań laboratoryjnych”

godz.15.20 -15.45
Przerwa kawowa

godz.15.45 -16.15
Ralf Pasker
EUROPEAN ASSOCIATION FOR ETICS

godz.16.15 - 16.45
prof. dr Andreas H. Holm
FORSCHUNSINSTITUT FÜR WÄRMESCHUTZ E.V. MÜNCHEN

16.45-17.15
mgr inż. Maria Dreger
STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW WEŁNY MINERALNEJ, SZKLANEJ I SKALNEJ

„Wełna mineralna w ETICS – potencjał do wykorzystania”

17.15-17.45
mgr inż. Marcin Jaroszyński
POLSKIE STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW STYROPIANU


CZWARTEK 10.05

do godziny 9.00 - śniadanie

godz. 9.30 -10.00
mgr inż. Anna Kukulska-Grabowska
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

godz.10.00 -10.30
dr inż. Wojciech Drożdż
INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
„Europejski Dokument Oceny dla złożonych systemów izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi do stosowania w drewnianych budynkach szkieletowych”

godz. 10.30 -11.00
mgr inż. Małgorzata Niziurska
INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
"Właściwości użytkowe systemów ociepleń ETICS z zastosowaniem płyt izolacyjnych PUR i PIR"

godz.11.00 -11.30
dr Artur Miros
INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO
„EIFS - amerykańskie podejście do sytemu ociepleń”

godz.11.30 -12.00
przerwa kawowa

godz.12.00 -12.30
dr inż. Mariusz Gaczek
POLITECHNIKA POZNAŃSKA
„Mocowanie mechaniczne systemów ociepleń ETICS”

godz.12.30 -12.45
mgr inż. Paweł Gaciek
STOWARZYSZENIE NA RZECZ SYSTEMÓW OCIEPLEŃ

godz. 12.45 -13.15
mgr inż Ewa Kosmala
SUSTAINABILITY TRAINERS & EXPERTS
„Jak podnieść efektywność komunikacji pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego ?”

godz. 13.45
Lunch

godz. 15.00 - 19.00
15-lecie Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń
Rekreacja jubileuszowa

godz. 20.00
15-lecie Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń
Uroczysta kolacja jubileuszowa


PIĄTEK - 11.05

godz. 10.00 - 12.00
Walne Zebranie
Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń
PRELEGENCI:


Drożdz dr inż. Wojciech Drożdż
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych


Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2010 roku związany z krakowskim oddziałem Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB). Od chwili uzyskania przez ICiMB w 2014 roku statusu Jednostki Oceny Technicznej pełni funkcję kierownika Zakładu Oceny Technicznej. Reprezentant ICiMB na szczeblu Walnego Zgromadzenia i Rady Technicznej Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej EOTA oraz w Radzie Technicznej ds. krajowych ocen technicznych. Autor wielu europejskich i krajowych ocen technicznych dla złożonych systemów izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS), jak również referatów na konferencjach, seminariach i szkoleniach dotyczących zasad wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu z wykorzystaniem ścieżki ocen technicznych.

W trakcie wystąpienia „Europejski Dokument Oceny dla złożonych systemów izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi do stosowania w drewnianych budynkach szkieletowych” zostaną omówione uwarunkowania formalno-prawne i techniczne wprowadzania złożonych systemów izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) do stosowania w drewnianych budynkach szkieletowych do obrotu w Unii Europejskiej. Uwarunkowania zawarte są w stosownej specyfikacji technicznej - Europejskim Dokumencie Oceny EAD 040089-00-0404 External Thermal Insulation Composite Systems with renderings for the use on timber frame buildings, który został opracowany zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 w ramach organizacji EOTA.

szewczyk DR INŻ. EWA SZEWCZAK
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ


Absolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Od 2000 roku związana z Instytutem Techniki Budowlanej. Obecnie zajmuje stanowisko Kierownika Zespołu Laboratoriów Badawczych ITB. Uczestniczy w pracach grup eksperckich, zespołów problemowych i komitetów technicznych, w tym: Zespołu Problemowego ds. Doskonalenia Technik Badawczych ITB, Komitetu Technicznego Specjalistycznego ds. Budownictwa przy Polskim Centrum Akredytacji, i in. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z wiarygodnością wyników badań i oceną wyrobów budowlanych. Autorka i współautorka licznych publikacji technicznych i naukowych oraz wykładów i szkoleń dotyczących materiałów budowlanych, systemu zarządzania w laboratoriach, badań i oceny wyrobów budowlanych, niepewności wyników i sterowania jakością badań.

W prezentacji "Ryzyko przy ocenie właściwości wyrobów, związane z niepewnością wyników badań laboratoryjnych" przedstawione zostaną główne źródła niepewności i ich wpływ na ryzyko producenta przy deklarowaniu właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. Poszczególne strony procesu oceny i weryfikacji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, ze względu na pełnioną w tym procesie rolę, posiadają określony zasób informacji dotyczący właściwości wyrobu. Ustalenie poziomu właściwości użytkowych na podstawie badań laboratoryjnych związane jest z niepewnością wyników badań. Ostateczna decyzja dotycząca przyjęcia odpowiednio bezpiecznej wartości właściwości użytkowej wyrobu, opartej na wykonanych badaniach leży w rękach producenta.

Mariusz Graczyk dr inż. Mariusz GACZEK
Politechnika Poznańska


Ukończył Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej w 1978 r. Od zakończenia studiów do chwili obecnej pracuje w Instytucie Konstrukcji Budowlanych macierzystej uczelni. Jego zainteresowania naukowe związane są z oddziaływaniem wiatru na budowle, a także ze współczesnymi materiałami budowlanymi i technikami wykonawczymi oraz z budownictwem proekologicznym. Wykłada przedmioty z zakresu budownictwa ogólnego, na kierunkach budownictwo oraz inżynieria środowiska. Kilkakrotnie był zapraszany do wygłoszenia referatów na Międzynarodowych Targach Poznańskich BUDMA oraz przeprowadzenia szkoleń organizowanych przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. W latach 1996 – 2008, w ramach współpracy z przemysłem, prowadził na terenie całej Polski wykłady szkoleniowe dla wykonawców, handlowców oraz służb technicznych spółdzielni mieszkaniowych z zakresu nowoczesnych materiałów i technologii budowlanych. Był także wykładowcą w projekcie The European Union “Managers Training Programme IV” (MTP 4).

Dr inż. Mariusz Gaczek ma w swoim dorobku liczne – indywidualne i zespołowe – publikacje naukowo-techniczne, prace badawcze, referaty przedstawiane na konferencjach krajowych i zagranicznych, a także orzeczenia techniczne i opracowania projektowe. Jest członkiem założycielem Polskiego Stowarzyszenia Inżynierii Wiatrowej, należącego do International Association for Wind Engineering. Obecnie uczestniczy w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 (program sektorowy: INNOCHEM) – największym w Unii Europejskiej programie na rzecz rozwoju badań i tworzenia innowacji.

"Mocowanie mechaniczne systemów ociepleń ETICS"

W referacie "Mocowanie mechaniczne systemów ociepleń ETICS" omawiane będą zagadnienia określania wymaganej liczby łączników mechanicznych w systemach ETICS, z uwagi na oddziaływanie wiatru na elewacje budynku. Podane zostaną kryteria i zasady wykonywania obliczeń oraz zaprezentowany będzie program komputerowy, umożliwiający szybkie ich wykonanie. Poruszona zostanie także problematyka projektowania i realizacji mocowania.

mgr inż. Małgorzata Niziurska mgr inż. Małgorzata Niziurska
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych


Absolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2001 r. związana z krakowskim oddziałem Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Od 2008 roku pracuje jako kierownik Zakładu Gipsu i Chemii Budowlanej. gdzie zajmuje się badaniami wyrobów chemii budowlanej oraz badaniami wyrobów budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Członek Komitetów Technicznych PKN: KT nr 211 ds. wyrobów do izolacji cieplnej w budownictwie, KT nr 184 ds. klejów, KT 194 ds. gipsu i wyrobów z gipsu oraz KT 180 ds. bezpieczeństwa pożarowego. Jest autorką wielu publikacji i ekspertyz dotyczących technologii i badań wyrobów gipsowych, chemii budowlanej oraz bezpieczeństwa stosowania i trwałości materiałów wykończeniowych.

"Właściwości użytkowe systemów ociepleń ETICS z zastosowaniem płyt izolacyjnych PUR i PIR"

Poprawa efektywności energetycznej w budownictwie jest jednym z kluczowych zadań na najbliższe lata. W Polsce wymagania w tym zakresie określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Poprawa efektywności energetycznej realizowana jest wielotorowo. Dążąc do zmniejszenia strat ciepła poszukujemy nowych rozwiązań i nowych materiałów mogących zagwarantowaćspełnienie coraz bardziej rygorystycznych wymagań prawnych i uzyskanie lepszego poziomu efektywności izolacji przy minimalizacji grubości stosowanej powłoki. W związku z powyższym w ostatnim czasie wzrasta zainteresowanie materiałami izolacyjnymi o lepszych właściwościach cieplnych. Coraz powszechniej stosowane są obecnie piany PUR/PIR, które charakteryzują sięniższym współczynnikiem przewodzenia ciepła lambda w porównaniu z tradycyjnymi materiałami izolacyjnymi. Pozwala to na zastosowanie najmniejszej grubości izolacji w celu osiągnięcia wymaganego współczynnika przenikania ciepła U. W referacie przedstawione zostaną wyniki badań właściwości użytkowych systemów ETICSz zastosowaniem płyt PUR i PIR ze szczególnym uwzględnieniem zachowania wobec ognia.

Maria Dreger MGR INŻ. Maria Dreger
Stowarzyszenie producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i skalnej


Absolwentka Politechniki Krakowskiej, od wielu lat związana z Rockwool. Członkini komitetów technicznych Polskiego (PKN) oraz Europejskiego (CEN) Komitetu Normalizacyjnego, a także zespołów technicznych w polskich i europejskiej (EURIMA) organizacjach branżowych. Aktywnie uczestnicząca w opracowaniu norm izolacji cieplnej oraz standardów efektywności energetycznej budynków, uwzględniających na równi z komfortem i ekonomią, bezpieczeństwo pożarowe.

Wełna mineralna jako izolacja w ETICS stała się naturalnym wyborem, gdy poza niewątpliwymi zaletami systemów na EPS, dostrzeżono pewne ich słabości. Jednak próby traktowania MW jako jeszcze jednej z odmian styropianu, tyle że z natury paroprzepuszczalnego i o klasie reakcji na ogień A1, mogą prowadzić do nierealistycznych, a co gorsza, nieracjonalnych wymagań wobec izolacji i niepotrzebnych kosztów dla całego systemu. Tymczasem optymalizacja rozwiązań na poziomie systemu dzięki lepszemu wykorzystaniu naturalnych właściwości i współczesnych możliwości technologicznych, sprzyjałaby raczej ograniczeniu różnic w cenach systemów z różnymi materiałami izolacyjnymi.

Marcin Jaroszynski mgr inż. Marcin Jaroszyński
Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu


Ukończył obecny Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy jako inżynier budownictwa w specjalności: konstrukcje budowlane i inżynierskie. Zawodowo związany z branżą styropianu dla budownictwa. Wchodzi w skład Komisji Technicznej Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu. Interesuje się zawodowo zagadnieniami z zakresu właściwego wykonawstwa robót budowlanych, w tym izolacji cieplnych, przeciwwodnych i przeciwwilgociowych. Autor artykułów prasy branżowej i wielu szkoleń teoretyczno-praktycznych skierowanych dla obszaru wykonawczego w budownictwie.

RALF PASKER RALF PASKER
EUROPEAN ASSOCIATION FOR ETICS


Dyrektor Europejskiego Stowarzyszenia ETICS (EAE), organizacji będącej parasolem dla 12 krajowych stowarzyszeń zrzeszających branżę systemów ociepleń. Rozpoczął pracę w EAE w 2011 r., od roku 2013 pełni w nim funkcję dyrektora zarządzającego. Równocześnie pełni funkcję kierownika technicznego w niemieckim stowarzyszeniu ETICS Fachverband Wärmedämm – Verbundsysteme, jednej z największych tego typu organizacji branżowych w Europie. Z branżą ociepleń związany jest zawodowo od ponad 15 lat. Pierwszy system ETICS wyprodukowany został w Berlinie w 1957 r. - dokładnie 60 lat temu. Mniej więcej tak samo długo systemy ociepleń znane są mieszkańcom Austrii i Szwajcarii. Te kraje możemy śmiało nazwać „ weteranami dociepleń”. Istnieje jednak spora grupa państw europejskich które nie maja takiego doświadczenia z ETICS, ponieważ produkt ten jest obecny na ich rynkach dużo krócej. Najczęściej właśnie w państwach, które krócej znają systemy ociepleń pojawiają się wątpliwości co do długoterminowej wydajności tych systemów. Ponieważ zdarza się, że prowadzą one do niechęci do inwestowania, niemieckie stowarzyszenie ETICS Fachverband Wärmedämm-Verbundsysteme zainicjowało długoterminowe badania wytrzymałości ETICS. Partnerem w tych badaniach był Instytut Fizyki Budowlanej Fraunhofera. W prelekcji " ETICS - różnorodność, wiarygodność i wytrzymałość" - zaprezentowane zostaną wyniki ostatniej tury badań. Ralf Pasker nawiąże także do najnowszych trendów dotyczących materiałów izolacyjnych oraz tych elementów systemu, które wpływają na formę, koloru, wzornictwo elewacji.

dr Artur Miros
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego


Absolwent Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Śląskiego. Po ukończeniu doktoratu odbył staż podoktorancki w Institute of Electronic Structure and Laser w Grecji oraz Max-Planck Institute w Niemczech. Od 2003 roku związany z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Izolacji Budowlanej (COBR PIB) w Katowicach, a po połączeniu w 2013 roku z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS). Obecnie zajmuje stanowisko Kierownika Centrum Materiałów Budowlanych i Surowców Mineralnych IMBiGS, oraz pracuje jako specjalista ds. ocen technicznych. Uczestniczy w pracach m.in.: λ-Expert Group przy SDG-5: Thermal insulation products (CEN/TC 88) – dot. własności materiałów termoizolacyjnych oraz Grupy Roboczej ds. inteligentnego i energooszczędnego budownictwa (GR 8 ds. BUD) w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Członek Niemieckiego Stowarzyszenia Inżynierów VDI „Verein Deutscher Ingenieure” oraz Polskiej Organizacji Wspierania Efektywności Energetycznej i Rozwoju „POWEER”.
Autor i współautor ponad 30 publikacji technicznych i naukowych dotyczących materiałów budowlanych, pomiarów parametrów cieplnych oraz transportu ciepła.

W prezentacji „EIFS - amerykańskie podejście do sytemu ociepleń” zostanie omówiona norma (ANSI/EIMA 99A – 2017) opracowana przez American National Standards Institute (ANSI) i wprowadzona we wrześniu 2017 roku dotycząca izolacji zewnętrznych i systemu wykończeniowych – EFIS (Exterior Insulation and Finishing Systems). Podany zostanie sposób formowania wymagań oraz wskazane zostaną metody badań dla tego typu systemów. Przedstawione zostaną również przykłady i rozwiązania stosowane w systemach EFIS.

Ewa Kosmala mgr inż. Ewa Kosmala
ST&E


Ukończyła wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej ze specjalnością budownictwo ekologiczne oraz w Marketing i Zarządzanie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Jej pasją jest holistyczne podejście do procesu budowlanego i samego budynku. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w biznesie na czołowych stanowiskach menedżerskich. Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju w budownictwie i biznesie oraz public affairs. Uczestniczy w pracach 5 komitetów PKN.
Zajmuje się tematyką ocen wielokryterialnych budynków i produktów zrównoważonych środowiskowo. Jest assesorem BREEAM International, LEED GA , referentem HQE oraz Audytorem energetyczny. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC.
Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w prowadzeniu szkoleń nie tylko, jako wykładowca na Politechnice Śląskiej, ale także, jako osoba odpowiedzialna za przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla architektów, wykonawców oraz wewnętrznych i zewnętrznych działów sprzedażowych w firmach komercyjnych.
Jestem autoryzowanym wykładowcą NAPE (Narodowa Agencja Poszanowania Energii) A ponieważ jak mówi Jim Rohn „Standardowa edukacja zapewni ci przeżycie. Samokształcenie – fortunę", wiedzę z psychologii biznesu i rozwoju personalnego zdobywała bezpośrednio u takich Mentorów jak Anthony Robbins, Blair Singer, T.Harv Eker, Kevin Hogan czy Brian Tracy.
Ukończyła prestiżową World Class Speaker Academy z najwyższym certyfikatem poziomu III oraz kursy Train the Trainer (H.Ecker; RBC). Jestem też certyfikowanym Master Facilitatorem i trenerem firmy Architekci Umysłu.

„ Jak podnieść efektywność komunikacji pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego ?”

Teoretycznie każdy potrafi się komunikować. Teoretycznie. Praktycznie, komunikacja to coś więcej niż mówienie i słuchanie. To rozumienie ukrytych zawartości komunikatów, dzięki czemu rozumiemy to, co niewypowiedziane, lub wypowiedziane destrukcyjnie. To umiejętność łagodzenia nastrojów i budowania porozumienia słowem, tonem i gestem. Komunikacja między działami w firmie , między uczestnikami procesu budowalnego jest fundamentem efektywności każdego projektu. Wyobraź sobie że jeśli chcesz co załatwić - załatwisz to szybciej, że chcesz przekonać lub przedstawić swoje rozwiązania czy pomysł w projekcie – robisz to skutecznie. Tego można się nauczyć!