7-8 MAJA 2015
7-8 MAJA 2015
Program konferencji

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI:


 • wyzwania UE w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym
 • zmiany w normalizacji europejskiej w zakresie systemów ociepleń – prace CEN/TC 88
 • europejskie dokumenty oceny (EAD) – prace EOTA
 • ETICS jako rozwiązanie systemowe
 • systemy ociepleń z okładzinami ceramicznymi
 • ocieplenia na ocieplenia
 • systemy ociepleń w budownictwie szkieletowym
 • systemy ociepleń ze styropianem – nowe wyzwania
 • systemy ociepleń z wełną mineralną – nowe wyzwania
 • systemy ociepleń z płytami PIR/PUR jako materiałem termoizolacyjnym
 • zagadnienia bezpieczeństwa systemów ociepleń
 • nowy program obliczeniowy do mocowań systemów ociepleń
 • z doświadczeń laboratorium akredytowanego – niepewność pomiarowa
 • rynek budowlany z perspektywy nadzoru budowlanego


PRELEGENCI:


Drożdz dr inż. Wojciech Drożdż
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2010 roku związany z krakowskim oddziałem Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB). Od chwili uzyskania przez ICiMB w 2014 roku statusu Jednostki Oceny Technicznej pełni funkcję kierownika Zakładu Oceny Technicznej. Reprezentant ICiMB na szczeblu Walnego Zgromadzenia i Rady Technicznej Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej EOTA oraz w Radzie Technicznej ds. krajowych ocen technicznych. Autor wielu europejskich i krajowych ocen technicznych dla złożonych systemów izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS), jak również referatów na konferencjach, seminariach i szkoleniach dotyczących zasad wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu z wykorzystaniem ścieżki ocen technicznych.

W trakcie wystąpienia „Europejski Dokument Oceny dla złożonych systemów izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi do stosowania w drewnianych budynkach szkieletowych” zostaną omówione uwarunkowania formalno-prawne i techniczne wprowadzania złożonych systemów izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) do stosowania w drewnianych budynkach szkieletowych do obrotu w Unii Europejskiej. Uwarunkowania zawarte są w stosownej specyfikacji technicznej - Europejskim Dokumencie Oceny EAD 040089-00-0404 External Thermal Insulation Composite Systems with renderings for the use on timber frame buildings, który został opracowany zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 w ramach organizacji EOTA.

szewczyk DR INŻ. EWA SZEWCZAK
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

Absolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Od 2000 roku związana z Instytutem Techniki Budowlanej. Obecnie zajmuje stanowisko Kierownika Zespołu Laboratoriów Badawczych ITB. Uczestniczy w pracach grup eksperckich, zespołów problemowych i komitetów technicznych, w tym: Zespołu Problemowego ds. Doskonalenia Technik Badawczych ITB, Komitetu Technicznego Specjalistycznego ds. Budownictwa przy Polskim Centrum Akredytacji, i in. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z wiarygodnością wyników badań i oceną wyrobów budowlanych. Autorka i współautorka licznych publikacji technicznych i naukowych oraz wykładów i szkoleń dotyczących materiałów budowlanych, systemu zarządzania w laboratoriach, badań i oceny wyrobów budowlanych, niepewności wyników i sterowania jakością badań.

W prezentacji "Ryzyko przy ocenie właściwości wyrobów, związane z niepewnością wyników badań laboratoryjnych" przedstawione zostaną główne źródła niepewności i ich wpływ na ryzyko producenta przy deklarowaniu właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. Poszczególne strony procesu oceny i weryfikacji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, ze względu na pełnioną w tym procesie rolę, posiadają określony zasób informacji dotyczący właściwości wyrobu. Ustalenie poziomu właściwości użytkowych na podstawie badań laboratoryjnych związane jest z niepewnością wyników badań. Ostateczna decyzja dotycząca przyjęcia odpowiednio bezpiecznej wartości właściwości użytkowej wyrobu, opartej na wykonanych badaniach leży w rękach producenta.

Mariusz Graczyk dr inż. Mariusz GACZEK
Politechnika Poznańska

Ukończył Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej w 1978 r. Od zakończenia studiów do chwili obecnej pracuje w Instytucie Konstrukcji Budowlanych macierzystej uczelni. Jego zainteresowania naukowe związane są z oddziaływaniem wiatru na budowle, a także ze współczesnymi materiałami budowlanymi i technikami wykonawczymi oraz z budownictwem proekologicznym. Wykłada przedmioty z zakresu budownictwa ogólnego, na kierunkach budownictwo oraz inżynieria środowiska. Kilkakrotnie był zapraszany do wygłoszenia referatów na Międzynarodowych Targach Poznańskich BUDMA oraz przeprowadzenia szkoleń organizowanych przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. W latach 1996 – 2008, w ramach współpracy z przemysłem, prowadził na terenie całej Polski wykłady szkoleniowe dla wykonawców, handlowców oraz służb technicznych spółdzielni mieszkaniowych z zakresu nowoczesnych materiałów i technologii budowlanych. Był także wykładowcą w projekcie The European Union “Managers Training Programme IV” (MTP 4).

Dr inż. Mariusz Gaczek ma w swoim dorobku liczne – indywidualne i zespołowe – publikacje naukowo-techniczne, prace badawcze, referaty przedstawiane na konferencjach krajowych i zagranicznych, a także orzeczenia techniczne i opracowania projektowe. Jest członkiem założycielem Polskiego Stowarzyszenia Inżynierii Wiatrowej, należącego do International Association for Wind Engineering. Obecnie uczestniczy w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 (program sektorowy: INNOCHEM) – największym w Unii Europejskiej programie na rzecz rozwoju badań i tworzenia innowacji.

"Mocowanie mechaniczne systemów ociepleń ETICS"

W referacie "Mocowanie mechaniczne systemów ociepleń ETICS" omawiane będą zagadnienia określania wymaganej liczby łączników mechanicznych w systemach ETICS, z uwagi na oddziaływanie wiatru na elewacje budynku. Podane zostaną kryteria i zasady wykonywania obliczeń oraz zaprezentowany będzie program komputerowy, umożliwiający szybkie ich wykonanie. Poruszona zostanie także problematyka projektowania i realizacji mocowania.

mgr inż. Małgorzata Niziurska mgr inż. Małgorzata Niziurska
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Absolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2001 r. związana z krakowskim oddziałem Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Od 2008 roku pracuje jako kierownik Zakładu Gipsu i Chemii Budowlanej. gdzie zajmuje się badaniami wyrobów chemii budowlanej oraz badaniami wyrobów budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Członek Komitetów Technicznych PKN: KT nr 211 ds. wyrobów do izolacji cieplnej w budownictwie, KT nr 184 ds. klejów, KT 194 ds. gipsu i wyrobów z gipsu oraz KT 180 ds. bezpieczeństwa pożarowego. Jest autorką wielu publikacji i ekspertyz dotyczących technologii i badań wyrobów gipsowych, chemii budowlanej oraz bezpieczeństwa stosowania i trwałości materiałów wykończeniowych.

"Właściwości użytkowesystemów ociepleń ETICS z zastosowaniempłyt izolacyjnych PUR i PIR"

Poprawa efektywności energetycznej w budownictwie jest jednym z kluczowych zadań na najbliższe lata. W Polsce wymagania w tym zakresie określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Poprawa efektywności energetycznej realizowana jest wielotorowo. Dążąc do zmniejszenia strat ciepła poszukujemy nowych rozwiązań i nowych materiałów mogących zagwarantowaćspełnienie coraz bardziej rygorystycznych wymagań prawnych i uzyskanie lepszego poziomu efektywności izolacji przy minimalizacji grubości stosowanej powłoki. W związku z powyższym w ostatnim czasie wzrasta zainteresowanie materiałami izolacyjnymi o lepszych właściwościach cieplnych. Coraz powszechniej stosowane są obecnie piany PUR/PIR, które charakteryzują sięniższym współczynnikiem przewodzenia ciepła lambda w porównaniu z tradycyjnymi materiałami izolacyjnymi. Pozwala to na zastosowanie najmniejszej grubości izolacji w celu osiągnięcia wymaganego współczynnika przenikania ciepła U. W referacie przedstawione zostaną wyniki badań właściwości użytkowych systemów ETICSz zastosowaniem płyt PUR i PIR ze szczególnym uwzględnieniem zachowania wobec ognia.