7-8 MAJA 2015
7-8 MAJA 2015
Program konferencji

Program konferencji:

CZWARTEK, 11 MAJA

do godziny 13.00

 • przyjazd uczestników

13.00 - 14.00

 • obiad

14.00 -14.10

 • przywitanie uczestników przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń dra inż. Jacka Michalaka

SESJA I

moderacja - dr. inż Jacek Michalak, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

14.10 - 14.40

 • „Polski rynek budowlany w 2016 roku z perspektywy nadzoru budowlanego" mgr Anna Wilczewska, mgr Jaromir Grabowski

14.40 – 15.10

 • „Polski rynek budowlany z perspektywy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa" mgr Anita Oleksiak, mgr Roman Sobczak, mgr Tomasz Gałązka

15.10 - 15.40

 • Debata z udziałem przedstawicieli Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

15.40-16.00

 • przerwa kawowa

SESJA II

moderacja – mgr Kamil Kiejna, Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu

16.00 – 16.30

 • „Bezpieczeństwo pożarowe systemów ociepleń ETICS w teorii i praktyce" mgr inż. Małgorzata Niziurska,Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

16.30 – 17.00

 • „Warunki oceny ETICS z perspektywy Instytutu Techniki Budowlanej" dr inż. Ewa Sudoł, Instytut Techniki Budowlanej

17.00-17.30

 • „Kształtowanie nowych cech eksploatacyjnych elementów systemów ociepleń a metody badań" dr inż. Mariusz Garecki, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

17.40 - 19.00

 • Dźwiękowa strefa relaksu - Hirek Wrona

19.30 - uroczysta kolacja

PIĄTEK, 12 MAJA

do godziny 10.00

 • śniadanie

SESJA III

moderacja – dr inż. Mariusz Garecki, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

10.00 – 10.30

 • „Zmiany w polskim systemie wprowadzania innowacyjnych wyrobów budowlanych do obrotu" mgr inż. Anna Panek, Instytut Techniki Budowlanej

10.30-11.00

 • „Specyfika deklarowania właściwości użytkowych i znakowania wyrobów budowlanych" dr inż. Sebastian Wall, Instytut Techniki Budowlanej

11.00 – 11.30

 • „Akredytacja jako potwierdzenie kompetencji laboratoriów" Lucyna Olborska, Polskie Centrum Akredytacji

11.30 – 12.00

 • przerwa kawowa

SESJA IV

moderacja – mgr inż. Anna Panek, Instytut Techniki Budowlanej

12.00 – 12.30

 • „Efekty najnowszych badań dotyczących modyfikacji właściwości materiałów izolacyjnych oraz metod ich wyznaczania" mgr inż. Anna Wieprzkowicz, Politechnika Łódzka

12.30 – 13.00

 • "ETICS - różnorodność, wiarygodność i wytrzymałość" Ralf Pasker, Dyrektor Zarządzający, European Association for ETICS

13.00-14.00

 • obiad i wyjazd uczestników


Prelegenci:

Wall Sebastian Wall
Instytut Techniki Budowlanej

Zajmuje się zagadnieniami technicznymi i prawnymi związanymi z harmonizacją europejską i wymaganiami krajowymi w obszarze wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu. Ekspert wspierający polską delegację na obrady Stałego Komitetu Budownictwa Komisji Europejskiej (SCC), Skarbnik i członek Rady Wykonawczej Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej (EOTA). Przewodniczący PKN KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji. Autor licznych publikacji branżowych, wykładowca i kierownik merytoryczny na cyklicznych seminariach szkoleniowych ITB w zakresie wprowadzania na rynek wyrobów budowlanych. Kierownik Zespołu ds. Harmonizacji Technicznej w Budownictwie w Instytucie Techniki Budowlanej.

Prezentacja: „ Specyfika deklarowania właściwości użytkowych i znakowania wyrobów budowlanych” dotyczyć będzie specyficznych aspektów deklarowania właściwości użytkowych i znakowania wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków. Omówione zostaną wymagania i praktyczne wyzwania wynikające z zapisów rozporządzenia (UE) nr 305/2011 (CPR), jak i te, które wiążą się z nowelizacją ustawy o wyrobach budowlanych i nowymi rozporządzeniami wykonawczymi.

Wieprzkowicz Anna Wieprzkowicz
Politechnika Łódzka

Absolwentka Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska w specjalności konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Doktorantka Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. W 2015 roku odbyła staż w University of Strathclyde w Glasgow. Współautorka 20 publikacji naukowych w czasopismach i materiałach konferencyjnych oraz dwóch rozdziałów monografii. Członek International Building Performance Simulation Association – Poland oraz International Association of Building Physics. Uczestniczyła w realizacji polsko-niemieckiego projektu badawczo-naukowego na temat efektywności energetycznej budynków – opracowanie technologii fasady dla potrzeb budynków o zerowej emisji. Obecnie, we współpracy z jednostkami naukowymi z Łotwy, Argentyny i Chile, prowadzi badania mające na celu opracowanie translucentnego komponentu budowlanego do magazynowania energii cieplnej promieniowania słonecznego.

W prezentacji zostaną przedstawione efekty najnowszych badań dotyczących modyfikacji właściwości materiałów izolacyjnych oraz metod ich wyznaczania. Ponadto, zaprezentowane zostaną wyniki eksperymentalnych prac badawczych prowadzonych na Politechnice Łódzkiej, dotyczących możliwości zwiększenia pojemności cieplnej warstwy zewnętrznej izolacji termicznej za pomocą materiału fazowo zmiennego. Omówione zostaną wyniki pomiarów długoterminowych prowadzonych w skali rzeczywistej na budynku Politechniki Łódzkiej, a na ich podstawie opisana zostanie dynamika termiczna przegrody zewnętrznej.

Małgorzata Niziurska Małgorzata Niziurska
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Absolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2001 r. związana z krakowskim oddziałem Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Od 2008 roku pracuje jako kierownik Zakładu Gipsu i Chemii Budowlanej. gdzie zajmuje się badaniami wyrobów chemii budowlanej oraz badaniami wyrobów budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Członek Komitetów Technicznych PKN: KT nr 211 ds. wyrobów do izolacji cieplnej w budownictwie, KT nr 184 ds. klejów, KT 194 ds. gipsu i wyrobów z gipsu oraz KT 180 ds. bezpieczeństwa pożarowego. Jest autorką wielu publikacji i ekspertyz dotyczących technologii i badań wyrobów gipsowych, chemii budowlanej oraz bezpieczeństwa stosowania i trwałości materiałów wykończeniowych.

Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z siedmiu wymagań podstawowych określonych w rozporządzeniu CPR 305/2011. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego systemów ociepleń ETICS określone są w specyfikacjach technicznych oraz rozporządzeniach unijnych i obejmują klasyfikację w zakresie reakcji na ogień zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13501-1+A1:2010 oraz klasyfikację w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany zgodnie z wymaganiami polskich norm i przepisów prawnych. Zarówno zasady klasyfikacji obowiązujące w systemie krajowym jak i te przewidziane dla systemu europejskiego opierają się na założeniu odniesienia wyników badań do końcowego zastosowania wyrobu. Niemniej jednak czasami te uniwersalne dla wszystkich wyrobów budowlanych metody badań okazują się niedoskonałym sposobem oceny i weryfikacji właściwości ogniowych, szczególnie w przypadku złożonych zestawów wyrobów jakimi są np. systemy ociepleń ETICS. Doświadczenia pokazują również jak istotnym czynnikiem w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego jest zachowanie podstawowych reguł i zaleceń producentów przy wykonywaniu ocieplenia.Prezentacja:
„Bezpieczeństwo pożarowe systemów ociepleń ETIC w teorii i praktyce” przedstawi doświadczenia z realizacji badań systemów ociepleń oraz wpływu poszczególnych komponentów i ich połączenia na końcową klasyfikację.

Anna Panek Anna Panek
Instytut Techniki Budowlanej

Po ukończeniu w 1990 r. studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, rozpoczęła pracę w Instytucie Techniki Budowlanej w Zakładzie Aprobat Technicznych. Od 2002 r. kierowała Pracownią Europejskich Aprobat Technicznych, od 2006 r. pełniła funkcję zastępcy kierownika Zakładu Aprobat Technicznych, od 2011 r. – kierownika Zakładu Aprobat Technicznych, a obecnie – Zastępcy Dyrektora ds. Oceny Technicznej i Harmonizacji Europejskiej. Od 2004 r. do połowy 2013 r. reprezentowała ITB, jako jedyną na terenie Polski europejską Jednostkę Aprobującą, w Radzie Technicznej Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych EOTA, prezentując stanowisko polskiego przemysłu na forum EOTA w zakresie strategii i zagadnień związanych z wprowadzaniem innowacyjnych wyrobów budowlanych na rynki krajów Unii Europejskiej. Obecnie reprezentuje ITB jako Jednostkę Oceny Technicznej, a także jako rzecznika pozostałych polskich Jednostek Oceny Technicznej, w Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej EOTA, na szczeblu Zgromadzenia Walnego i Rady Technicznej. Jest autorem wielu Aprobat Technicznych ITB, Rekomendacji Technicznych ITB, Europejskich Aprobat Technicznych, jak również referatów na liczne seminaria i szkolenia oraz artykułów dla czasopism technicznych.

Prezentacja będzie dotyczyć zmian w polskim systemie wprowadzania innowacyjnych wyrobów budowlanych do obrotu, które nastąpiły 1 stycznia 2017 r., w szczególności krajowej oceny technicznej - nowej specyfikacji technicznej, będącej dokumentem odniesienia do znakowania wyrobów znakiem budowlanym, zastępującej aprobatę techniczną. Zawierać będzie również informacje dotyczące zasad wydawania krajowych ocen technicznych w porównaniu z zasadami obowiązującymi do końca 2016 r. przy udzielaniu aprobat technicznych.

Ewa Sudoł Ewa Sudoł
Instytut Techniki Budowlanej

Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej. Od osiemnastu lat związana z Instytutem Techniki Budowlanej. Specjalizuje się w zagadnieniach inżynierii materiałów budowlanymi, w szczególności problemach odporności na wpływ czynników środowiskowych. Wykonawca i weryfikator ekspertyz i opinii technicznych, autorka publikacji z zakresu materiałów budowlanych. Obecnie kierownik Zakładu Inżynierii Materiałów Budowlanych, specjalizującego się w badaniach i ocenie złożonych systemów ociepleń.

Prezentacja dotyczyć będzie warunków oceny ETICS z perspektywy Instytutu Techniki Budowlanej Odpowiednio do wytycznych rozporządzenia w sprawie krajowych ocen technicznych, w odniesieniu do wyrobów budowlanych, dla których istnieją wystarczające podstawy naukowe i wiedza praktyczna, jednostki oceny winny uwzględnić w postępowaniu ustalenia zawarte w warunkach oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, określanych w skrócie warunkami oceny. Powyższe podyktowane jest dążeniem do zapewnienie jednolitego podejścia wszystkich jednostek do oceny danej grupy wyrobów. W wystąpieniu przedstawione zostaną warunki oceny ETICS, opracowane na podstawie doświadczeń ITB. Omówione zostaną m.in. zasadnicze charakterystyki, wymagane właściwości użytkowe wyrobu oraz metody zastosowane do ich oceny, a także aspekty związane z identyfikacją wyrobu. Warunki zostaną zaprezentowane na tle wytycznych udzielania europejskich ocen technicznych i przepisów krajowych.

Lucyna Olborska Lucyna Olborska
Polskie Centrum Akredytacji

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Handlowej. W PCA pracuje od 2001 r., czyli od początku jego powstania. Akredytacją zajmuje się od 1994 roku. Przeprowadziła w tym czasie ponad 100 ocen jako auditor wiodący. W latach 2005–2008, L. Olborska kierowała Działem Rozwoju Auditorów w PCA. W 2005 roku uzyskała kwalifikację Multirateral Agrement Council, działającego w ramach European co-operation for Accreditation (EA), na ewaluatora EA. Przeprowadziła oceny europejskich jednostek akredytujących m.in.: z Rumunii, Danii, Włoch i Izraela. Od 2009 roku pełniła funkcję zastępcy dyrektora PCA i kierownika Biura ds. Akredytacji. Od 2009 roku jest również członkiem EA Multirateral Agreement Council, funkcjonującego w strukturach EA komitetu odpowiedzialnego za opiniowanie i podejmowanie decyzji w sprawach sygnatariuszy wielostronnego porozumienia, EA MLA. Od 2010 roku, zasiada w komitetach dwóch światowych organizacji zrzeszających jednostki akredytujące: International Accreditation Forum Multilateral Recognition Arrangement oraz International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement. Od 2013 roku prowadzi również oceny jako auditor wewnętrzny European co-operation for Accreditaion. W 2016 r., w Windsorze, podczas 37. Zgromadzenia Ogólne European co-operation for Accreditation ponownie wybrana na członka Komitetu Wykonawczego EA (EA Executive Committee), który jest najwyższym organem doradczym EA, zapewniającym właściwy dostęp do technicznej wiedzy eksperckiej oraz wiedzy z zakresu zarządzania i wdrażania polityk EA. Poprzednio funkcję tę pełniła od listopada 2012 roku. Od 1 kwietnia 2015 r., L. Olborska pełniła obowiązki dyrektora PCA. W wyniku przeprowadzonego konkursu, z dniem 1 sierpnia 2015 roku powołana przez Ministra Gospodarki, na stanowisko dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji. Z dniem 15 grudnia 2016 r. Minister Rozwoju i Finansów, Mateusz Morawiecki powołał Lucynę Olborską na stanowisko Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji (na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, Dz. U. poz. 542 z późn. zmianami).

W prezentacji „Akredytacja, jako potwierdzenie kompetencji laboratoriów” omówione zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące akredytacji, będącej przejrzystym i niezależnym narzędziem oceny kompetencji jednostek oceniających zgodność, w kontekście tematu tegorocznego Światowego Dnia Akredytacji, którym jest zaufanie do budownictwa. Normy, ocena zgodności i akredytacja są powszechnie uznanymi i akceptowanymi narzędziami wspierającymi branżę budowlaną, właścicieli budynków i inne podmioty działające w tym obszarze, począwszy od wykonawców robót budowlanych i producentów, poprzez projektantów i architektów, skończywszy na konstruktorach czy inżynierach budownictwa lądowego i wodnego. Akredytacja jest również wykorzystywana przez regulatorów i władze samorządowe, wspomagając tworzenie regulacji prawnych zarówno w dziedzinie budownictwa, jak i w obszarze ochrony środowiska czy bezpieczeństwa publicznego.

Lucyna Olborska Ralf Pasker
European Association for ETICS

Dyrektor Europejskiego Stowarzyszenia ETICS (EAE), organizacji będącej parasolem dla 12 krajowych stowarzyszeń zrzeszających branżę systemów ociepleń. Rozpoczął pracę w EAE w 2011 r., od roku 2013 pełni w nim funkcję dyrektora zarządzającego. Równocześnie pełni funkcję kierownika technicznego w niemieckim stowarzyszeniu ETICS Fachverband Wärmedämm – Verbundsysteme, jednej z największych tego typu organizacji branżowych w Europie. Z branżą ociepleń związany jest zawodowo od ponad 15 lat.

Pierwszy system ETICS wyprodukowany został w Berlinie w 1957 r. - dokładnie 60 lat temu. Mniej więcej tak samo długo systemy ociepleń znane są mieszkańcom Austrii i Szwajcarii. Te kraje możemy śmiało nazwać „ weteranami dociepleń”. Istnieje jednak spora grupa państw europejskich które nie maja takiego doświadczenia z ETICS, ponieważ produkt ten jest obecny na ich rynkach dużo krócej. Najczęściej właśnie w państwach, które krócej znają systemy ociepleń pojawiają się wątpliwości co do długoterminowej wydajności tych systemów. Ponieważ zdarza się, że prowadzą one do niechęci do inwestowania, niemieckie stowarzyszenie ETICS Fachverband Wärmedämm-Verbundsysteme zainicjowało długoterminowe badania wytrzymałości ETICS. Partnerem w tych badaniach był Instytut Fizyki Budowlanej Fraunhofera. W prelekcji " ETICS - różnorodność, wiarygodność i wytrzymałość" - zaprezentowane zostaną wyniki ostatniej tury badań.

Ralf Pasker nawiąże także do najnowszych trendów dotyczących materiałów izolacyjnych oraz tych elementów systemu, które wpływają na formę, koloru, wzornictwo elewacji.

Mariusz Garecki Mariusz Garecki
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

Przewodniczący Komisji Technicznej Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń, mykolog, rzeczoznawca budowlany. Od kilkunastu lat zawodowo związany z polską branżą ociepleń, specjalizuje się w badaniach i certyfikacji produktów oraz diagnostyce obiektów. Pracuje w firmie Atlas Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju Produktów i Szkoleń i Koordynatora Grupy Atlas. Uczestniczył w opracowaniu technologii prac konserwatorskich świątyni Hatszepsut w egipskiej Dolinie Królów. Nadzorował termoizolację fasad Hotelu Atlantis w Dubaju.

Prezentacja " Kształtowanie nowych cech eksploatacyjnych elementów systemów ociepleń a metody badań" wskaże obecne kierunki rozwoju systemów ociepleń i ich odniesienie do wymaganych aktualnie metod badawczych. Pokaże w jaki sposób zmiany technologiczne przekładają się na komunikację rynkową, która obejmować musi nowe cechy produktów i ich parametry techniczne. Na ten moment większość z komunikowanych, nowych cech albo nie jest objęta żadnymi badaniami, albo przeprowadzane testy uznać należy za niszowe, bez potwierdzenia w badaniach porównawczych na większą skalę. W trakcie wykładu wskazane zostaną kierunki, w jakich powinny być rozwijane dodatkowe metody badań, tak, aby umożliwiać klientom podejmowanie w pełni świadomych decyzji zakupowych.