7-8 MAJA 2015
Program konferencji

Tematyka III Międzynarodowej Konferencji ETICS:

 • Harmonizacja wymagań technicznych dotyczących ETICS
 • Aktualne zagadnienia związane z wprowadzaniem ETICS do obrotu rynkowego
 • Energooszczędność ETICS w teorii i w praktyce
 • Normalizacja dotycząca ETICS w Polsce i w Europie
 • ETICS a bezpieczeństwo pożarowe
 • Krajowy i europejski rynek ETICS
 • ETICS a nadzór budowlany
 • Przyszłość ETICS

Information about the 3rd International ETICS Conference in English is provided here. The registration module for foreign participants is also available.

środa, 11 MAJA

 • do godziny 13.00 Przyjazd uczestników
 • 13.00 - 14.00 Obiad
 • 14.00 -14.10 Otwarcie Konferencji - Jacek Michalak, Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń

SESJA I

 • 14.10 - 15.10 Debata na temat nadzoru rynku budowlanego z udziałem Jacka Szera – p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Anny Panek (Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie), Birgitty Börner (Deutsches Institut für Bautechnik w Berlinie) oraz Zuzany Sternovej (Technický a Skúšobný ústav Stavebný w Bratysławie)
 • 15.10 -15.40 Przerwa kawowa

Moderacja - Marek Kaproń

 • 15.40 -16.10 Robert Geryło, Instytut Techniki Budowlanej

"Uwarunkowania projektowania i stosowania dodatkowych dociepleń przegród"

Prelekcja dotyczyć będzie izolacyjności cieplnej ścian po przeprowadzeniu dodatkowego docieplenia. Omówiona zostanie nowelizacja publikacji ITB: "Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania".

 • 16.10 - 16.40 Wolfgang Setzler, Institut für Absatzforschung und kundenorientiertes Marketing, Niemcy

"Cykl życia ETICS - oczekiwania i recykling - doświadczenia i rozwiązania"

Tematem prezentacji dra Wolfganga Setzlera jest przedłużanie trwałości i recykling ETICS. Zagadnienia te pokazane zostaną z punku widzenia nauki oraz z perspektywy praktyków. Dr Setzler zwróci uwagę na znaczenie prawidłowej instalacji jako podstawowego wymogu do zapewnienia trwałości i niezawodności systemów ETICS, z wytrzymałością w czasie porównywalną do czasu żywotności tynków. Omówiona zostanie opcja podwojenia systemu jako metody przedłużenia cyklu życia ETICS. W wystąpieniu poruszona zostanie kwestia usuwania ETICS, jeśli jest to nieuniknione, oraz związany z tym odzysk energii jako metoda z wyboru.

 • 16.40 – 17.10 
Ralf Pasker, European Association for ETICS

"ETICS i bezpieczeństwo pożarowe: ostatnie zmiany w niemieckiej regulacji i status ocen bezpieczeństwa pożarowego w innych krajach Europy"

Wystąpienie przedstawi treść i kontekst zmian około 300 aprobat dla ETICS z izolacją EPS dotyczących stosowania barier przeciwpożarowych i przepisów bezpieczeństwa. Nowe rozporządzenie, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r oparte jest na wynikach projektu badawczego zainicjowanego przez konferencję zwołaną przez Ministerstwo Budownictwa. Prezentacja zawierać będzie także aktualny status wciąż oczekujących na harmonizację norm bezpieczeństwa pożarowego z kilku państw członkowskich.

 • 17.10 - 17.40 Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej

„Aktualne i planowane wymagania przeciwpożarowych dla systemów izolacji cieplnej z perspektywy doświadczeń ZBO ITB"

W prezentacji omówione zostaną doświadczenia Zakładu Badań Ogniowych ITB w zakresie wymagań przeciwpożarowych oraz metod ich weryfikacji dla systemów ETICS. Bazując na doświadczeniach badawczych ITB, podjęta zostanie próba oceny wpływu poszczególnych czynników, tj. rodzaj zastosowanej termoizolacji, poprawność wykonania ocieplenia czy warunki badania na bezpieczeństwo pożarowe rozwiązań ETICS w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany. Ponadto, wykorzystując konkretne przykłady pożarów elewacji ETICS, omówione zostaną często pojawiające się nieścisłości wykorzystywane przy ich ocenie.

 • 18.00 – 18.45 Zajęcia integracyjne
 • 19.30 Uroczysta kolacja

czwartek, 12 MAJA

 • do godziny 9.30 Śniadanie

SESJA I

Moderacja - Mariusz Garecki

 • 9.30 - 10.00 Anna Panek, Instytut Techniki Budowlanej

"Krajowy system wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu - kierunki zmian"

Prezentacja będzie dotyczyć polskiego systemu wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu na tle systemu europejskiego regulowanego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011. Zawierać będzie również informacje dotyczące nowych przepisów krajowych, wchodzących w życie 1 stycznia 2017 r., określonych w znowelizowanej ustawie o wyrobach budowlanych.

 • 10.00 - 10.40 Birgitta Börner, Deutsches Institut für Bautechnik, Niemcy

"Nadzór nad rynkiem zharmonizowanych wyrobów budowlanych w Niemczech"

Nadzór nad rynkiem zharmonizowanych wyrobów budowlanych jest stosunkowo nową dziedzina w Europie, działającą na podstawie przepisów rozporządzenia dotyczącego wyrobów budowlanych (CPR - Rozporządzenie (UE) nr 305/2011) oraz akredytacji i rozporządzenia dotyczącego nadzoru rynku (rozporządzenie (WE) nr 765/2008). Wykład rozwijać będzie wyżej wymienione zagadnienia w oparciu o doświadczenie z rynku niemieckiego w tym zakresie.

 • 10.40 - 11.10 Zuzana Sternová, Technický a Skúšobný ústav Stavebný, Słowacja

„Zaostrzenia wymagań dotyczących ochrony cieplnej i ochrony przeciwpożarowej budynków na Słowacji i ich odbicie w warunkach wykonawstwa ETICS”

Po dekrecie wydanym przez ministerstwo i zmianie krajowych norm technicznych wymogi dotyczące budów i renowacji budynków na Słowacji uległy znacznemu obostrzeniu. Od 1 stycznia 2016 obowiązują nowe wymagania w zakresie ochrony cieplnej i wydajności energetycznej budynków. Mają one niekwestionowany wpływ na wymagania bezpieczeństwa pożarowego ETICS. Nowa norma krajowa na montaż ETICS została obowiązuje od 1 września 2015. W tym samym czasie zmianie uległy techniczne standardy ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego ETICS. Od tego czasu każdy projektant ma obowiązek przestrzegać nowych wymogów starając się o pozwolenie na budowę.

 • 11.10 - 11.30 Przerwa kawowa


SESJA II

Moderacja - Anna Panek

 • 11.30 - 12.00 Patryk Białas, Centrum Innowacji i Kompetencji Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum sp. z o.o.

„Od rewitalizacji do energooszczędności – na przykładzie Euro-Centrum w Katowicach”

Podczas wystąpienia przedstawione zostaną doświadczenia Euro-Centrum z zakresu rewitalizacji obiektów poprzemysłowych (Park Przemysłowy Euro-Centrum) oraz budownictwa energooszczędnego i pasywnego na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum. Zaprezentowane zostanie katowickie „laboratorium budynków”, którego celem jest rozwój budownictwa energooszczędnego z wykorzystaniem technologii energooszczędnych i odnawialnych źródłami energii.

 • 12.00 - 12.20 Dominika Knera, Politechnika Łódzka

„Efekt energetyczny zastosowania fotowoltaicznych fasad wentylowanych w polskich warunkach klimatycznych”

W referacie znajdą się wyniki polsko-niemieckiego projektu na temat efektywności energetycznej i budynków niemal zero energetycznych. W ramach projektu zostały wybudowane i opomiarowane dwie eksperymentalne fasady fotowoltaiczne wykonane na budynku Politechniki Łódzkiej w systemie ściany wentylowanej. W prezentacji pokazano efekt energetyczny wynikający z fotoelektrycznej konwersji energii promieniowania słonecznego w aspekcie zapotrzebowania na energię pomieszczenia biurowego w polskich warunkach klimatycznych.

 • 12.20 - 12.50 Anna Sokulska, Instytut Ekonomii Środowiska

"Modernizacja budynków jednorodzinnych w Polsce - najważniejsze wyzwanie na najbliższe 20 lat"

Według badań Instytutu Ekonomii Środowiska niemal 70% domów jednorodzinnych w Polsce (3,5 mln) ogrzewanych jest przy użyciu węgla. Jednocześnie budynki te są całkowicie nieocieplone, bądź też ocieplone zdecydowanie zbyt cienkimi warstwami izolacji. Rezultatem złego stanu są przekroczenia m.in. rakotwórczego i mutagennego benzo[a]pirenu, które sprawiają, że wiele polskich miejscowości jest czerwonymi punktami na mapie Europy. Wniosek, jaki nasuwa się z analizy problemu, jest następujący – prowadząc zakrojoną na szeroką skalę modernizację budynków jednorodzinnych jesteśmy w stanie znacząco poprawić jakość powietrza, co wiąże się także z mniejszych zużyciem energii oraz redukcją innych problemów m.in. społecznych (ubóstwo energetyczne).

 • 12.50 -13.00 Zakończenie konferencji - Jacek Michalak, Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń
 • 13.15 - 14.00 Obiad

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.


Nasi prelegenci

Sternova prof.dr inż. Zuzana Sternová
Technický a Skúšobný Ustav Stavebný (TSÚS), Słowacja

Odpowiedzialna za krajowe projekty badawcze i techniczne z zakresu modernizacji budynków, charakterystyki energetycznej, zagadnień zwiazanych z klimatem wewnętrznym. Jest przewodniczącą zespołu krajowych przedstawicieli projektu Concerted Action w ramach wspólnego działania na rzecz charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). Prowadzi krajowe projekty badawcze i techniczne m.in dla Ministerstwa Budownictwa i Rozwoju Regionalnego oraz Agencji ds. nauki i badań naukowych. Współpracuje przy tworzeniu dokumentów prawnych związanych z wdrożeniem dyrektywy EPBD oraz uczestniczy w pracach nad projektem normy krajowej dotyczącej ochrony cieplnej budynków. Jest członkiem Krajowego Komitetu Normalizacji ds. Ochrony Cieplnej Budynków - TK 58 przy Słowackim Instytucie Normalizacyjnym. Prezes słowackiego Stowarzyszenia Producentów ETICS.

Rafalpasker Ralf Pasker
European Association for ETICS

Dyrektor Europejskiego Stowarzyszenia ETICS (EAE), organizacji będącej parasolem dla 11 krajowych stowarzyszeń zrzeszających branżę systemów ociepleń. Rozpoczął pracę w EAE w 2011r, od roku 2013 pełni w nim funkcję dyrektora zarządzającego. Równocześnie pełni funkcję kierownika technicznego w niemieckim stowarzyszeniu ETICS Fachverband Wärmedämm - Verbundsysteme, jednej z największych tego typu organizacji branżowej w Europie. Z branżą ociepleń związany jest zawodowo od ponad 13 lat.

setzer DR WOLFGANG SETZLER
Institut für Absatzforschung und kundenorientiertes Marketing

Doktor ekonomii. Przez ponad cztery dekady swojej kariery był, i nadal pozostaje, blisko związany z branżą ociepleń. Jest członkiem zarządu Niemieckiego Stowarzyszenia ETICS Fachverband WDVS i od 15 lat jego Dyrektorem Generalnym. Aktywnie promuje tematykę ochrony środowiska i zapobiegania zmianom klimatycznym poprzez poprawę wydajności energetycznej zasobów budowlanych. Był promotorem Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz ETICS (EAE), pracując jako jego Dyrektor Generalny od momentu założenia w 2008 roku, do roku 2013.

setzer Dominika Knera
Katedra Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka

Dominika Knera jest absolwentką Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, obecnie zaś doktorantem na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Jest autorką ponad 15 publikacji w czasopismach i materiałach konferencyjnych orazwspółautorką monografii. Dominika Knera jest członkiem International Building Performance Simulation Association (IBPSA). Uczestniczyła w polsko-niemieckim projekcie na temat efektywności energetycznej budynków - GPEE (German Polish Energy Efficiency Project). Prowadzi badania w zakresie nowoczesnych rozwiązań elewacji budynku, w szczególności fasad fotowoltaicznych.

setzer Dr inż. Paweł Sulik
Instytut Techniki Budowlanej

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej. Obecnie pracownik naukowy zatrudniony w Zakładzie Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej oraz Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Specjalista z zakresu bezpieczeństwa konstrukcji w tym szeroko rozumianego bezpieczeństwa pożarowego, oceny stanu technicznego obiektów, oraz oceny wyrobów i elementów budowlanych. Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji technicznych z zakresu m.in. bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji i elementów budowlanych.

setzer Patryk Białas
dyrektor Centrum Innowacji i Kompetencji, Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Akademii Rozwoju Regionalnego Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania funduszami europejskimi zdobywał w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach (Dział Integracji Europejskiej), Starostwie Powiatowym w Gliwicach (Wydział Europejski) oraz Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach (Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich, Wydział Rozwoju Regionalnego). Doświadczenie w zakresie zarządzania rozwojem regionalnym zdobywał poprzez prace nad Aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego oraz Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego. Doświadczenie za zakresie zarządzania innowacjami i komercjalizacją technologii zdobywał w Krakowskim Parku Technologicznym, Centrum Transferu Technologii Akademii Górniczo-Hutniczej. Od czerwca 2011 roku pracuje w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum. Zainteresowania: rozwój regionalny, technologie informatyczne i komunikacyjne, technologie energooszczędne, odnawialne źródła energii.

setzer Anna Panek
Instytut Techniki Budowlanej

Mgr inż. Anna Panek, po ukończeniu w 1990 r. studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, rozpoczęła pracę w Instytucie Techniki Budowlanej w Zakładzie Aprobat Technicznych. Od 2002 r. kierowała Pracownią Europejskich Aprobat Technicznych, od 2006 r. pełniła funkcję zastępcy kierownika Zakładu Aprobat Technicznych, od 2011 r. – kierownika Zakładu Aprobat Technicznych, a obecnie – Zastępcy Dyrektora ds. Oceny Technicznej i Harmonizacji Europejskiej. Od 2004 r. do połowy 2013 r. reprezentowała ITB, jako jedyną na terenie Polski europejską Jednostkę Aprobującą, w Radzie Technicznej Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych EOTA, prezentując stanowisko polskiego przemysłu na forum EOTA w zakresie strategii i zagadnień związanych z wprowadzaniem innowacyjnych wyrobów budowlanych na rynki krajów Unii Europejskiej. Obecnie reprezentuje ITB jako Jednostkę Oceny Technicznej, a także jako rzecznika pozostałych polskich Jednostek Oceny Technicznej, w Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej EOTA, na szczeblu Zgromadzenia Walnego i Rady Technicznej. Jest autorem wielu Aprobat Technicznych ITB, Rekomendacji Technicznych ITB, Europejskich Aprobat Technicznych, jak również referatów na liczne seminaria i szkolenia oraz artykułów dla czasopism technicznych.

setzer Robert Geryło
Instytut Techniki Budowlanej

Absolwent Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej o specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie. Od 1999 roku związany z Instytutem Techniki Budowlanej. Specjalizuje się w podstawowych zagadnieniach zrównoważonego budownictwa, w szczególności związanych z ochroną cieplną budynków i wykorzystaniem energii. Wykonawca i weryfikator wielu ekspertyz technicznych, opinii sądowych oraz autor i współautor wielu opracowań i publikacji. Od 2012 roku pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Technicznego PKN ds. wyrobów do izolacji cieplnej w budownictwie. Od 2008 roku członek Rady Naukowej ITB. Obecnie Zastępca Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju.

Birgitta Börner Birgitta Börner,
Deutsches Institut für Bautechnik

Ukończyła studia na wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki w w Berlinie. Od 1993 do 2014 roku, pełniła funkcję dyrektora technicznego w Deutsches Institut fur Bautechnik (DIBt) w dziale Elewacje, gdzie zajmowała się systemami ETICS między innymi od strony: oceny wyrobów budowlanych i wydawania aprobat technicznych (krajowych i europejskich). Przewodziła także komisjom eksperckim. Jest członkiem Grupy Roboczej do spraw ETICS w EOTA, odpowiedzialnym za poprawki w ETAG 004 z sierpnia 2011 i lutego 2013. Jest także członkiem grupy roboczej w CEN o momentu rozpoczęcia prac nad standaryzacją. Od 2014 roku zajmuje się także segmentem rynku związanym z produktami drogowymi i izolacyjnymi. Jest członkiem krajowych grup roboczych odpowiedzialnych za współpracę z nadzorem rynku budowlanego.

Birgitta Börner Anna Sokulska,
Instytut Ekonomii Środowiska

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2012 r. związana z Instytutem Ekonomii Środowiska (IES), gdzie zajmuje się szeroko rozumianą efektywnością energetyczną. W ostatnim czasie tematami jej zainteresowań są w szczególności programy wsparcia modernizacji budynków (z naciskiem na domy jednorodzinne) oraz problem zanieczyszczenia powietrza (tzw. niskiej emisji), będące również tematami adresowanymi przez Inicjatywę Efektywna Polska, której działania współkoordynuje. Autorka artykułów o europejskich programach wsparcia publikowanych w Przeglądach Efektywności Energetycznej oraz współautorka fragmentów dokumentów Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050.