8-9 MAJA 2014
Nasi prelegenci


Jadwiaga_ worek
mgr inż. JADWIGA TWOREK
Instytut Techniki Budowlanej

Ukończyła wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Jest pełnomocnikiem dyrektora ds. harmonizacji europejskiej w Instytucie Techniki Budowlanej. Zawodowo zajmuje się zasadami oceny przydatności do stosowania wyrobów budowlanych, wdrażaniem procedur związanych z harmonizacją europejską oraz z zastosowaniem kryteriów zrównoważonego rozwoju w budownictwie. W latach 2007-2009 była przewodniczącą Rady Technicznej Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych. Jest autorką ponad 200 publikacji.

Prezentacja: „Rynek ociepleń a wymagania europejskiego i polskiego systemu wprowadzania wyrobów na rynek” przedstawia relacje między zdefiniowanymi w legislacji europejskiej pojęciami system – zestaw – wyrób budowlany w kontekście systemów ociepleń, koncentrując się na specyfice wprowadzania na rynek wyrobów w postaci zestawów. Prezentacja obejmuje wszystkie możliwe ścieżki wprowadzania na rynek ociepleń, zarówno w systemie europejskim, jak krajowym, z uwzględnieniem nowych wymagań wprowadzonych przez rozporządzenie nr 305/2011. Szczegółowo omawia nowe zasady sporządzania deklaracji właściwości użytkowych oraz wymagania dotyczące pozostałych dokumentów, które powinny towarzyszyć wyrobom udostępnianym na rynku

Anna Kukulska
mgr inż. ANNA KUKULSKA - GRABOWSKA
Instytut Techniki Budowlanej

Ukończyła wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Zastępca Kierownika Zakładu Aprobat Technicznych Instytutu Techniki Budowlanej. W instytucie pracuje od 1996 r. Uczestniczy w pracach Grupy Roboczej EOTA ds. systemów ociepleń (ETICS). Autorka kilkudziesięciu krajowych Aprobat Technicznych (AT) i Europejskich Aprobat Technicznych (ETA) dla systemów ociepleń.

Prelekcja dotyczy wymagań i różnic pomiędzy Krajowymi Aprobatami Technicznymi (AT) i Europejskimi Ocenami Technicznych (ETA) dla systemów ociepleń. Daje także wgląd w Nowy Raport Techniczny EOTA na temat systemów ociepleń z klejami poliuretanowymi (PU). Omawia na przykładach ograniczenia w stosowaniu ETICS w Europie, wynikające z wymagań krajowych. Jerzy Rutka


mgr inż. Jerzy Rutka
Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu
Pierwszy prezes Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu, obecnie w składzie zarządu tegoż stowarzyszenia. Historycznie członek kilku komitetów technicznych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Od 1998 roku związany z branżą termoizolacyjną. Przez 7 lat pracownik Styropolu – największego producenta styropianu w Polsce, później przez 5 lat w zarządzie firmy Styropmin – producenta płyt styropianowych, a od 2010 roku współwłaściciel firmy Neotherm Sp. z o.o Sp. k. – producenta styropianu, wełny mineralnej oraz chemii budowlanej.

Prezentacja przedstawia perspektywy rozwoju systemów ociepleń w świetle podwyższonych wymagań ochrony cieplnej, bezpieczeństwa pożarowego oraz ich renowacji.


Krzysztof Siekierski


dr hab. Krzysztof Siekierski
TNS POLSKA
W sektorze badań rynku pracuje od 1995 r. W TNS Polska zarządza pionami Finance, Automotive i Technology. Jest ekspertem w zakresie metodologii, statystyki i modelowania oraz konsultantem i koordynatorem projektów. Posiada szerokie doświadczenie w dziedzinie badań ilościowych, w tym w badaniach business-to-business. Specjalizuje się w badaniach nowych produktów, satysfakcji klienta oraz badaniach marki. Koordynuje złożone, wieloetapowe projekty, w tym wiele międzynarodowych. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w SGGW – zajmował się statystyką i modelowaniem matematycznym.Julita Brychcy-ratajczak
mgr Julita Brychcy-Ratajczak
TNS POLSKA
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Zarządzania. Posiada 14letnie doświadczenie badawcze w różnych dziedzinach. Obecnie kieruje zespołem badawczym. Specjalista w badaniach marki, satysfakcji klientów, testach konceptów, produktów i reklam. Nadzorowała i realizowała projekty m.in. z branży budowlanej, finansowej, telekomunikacyjnej, FMCG. Członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii.

Prezentacja przedstawia kontekst uruchomienia kompleksowego, niezależnego badania branży ETCIS w Polsce, przy którym współpracują praktycy rynku, czyli eksperci ze Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń oraz badacze TNS Polska. Prezentuje ocenę sytuacji w branży budowlanej, prognozowane przez producentów zmiany w najbliższych latach oraz perspektywy dla segmentu ociepleń ścian zewnętrznych. Zawiera informacje o materiałach wybieranych przez wykonawców oraz o ich stosunku do produktów bez aprobaty technicznej.

Maria Dreger
mgr inż. Maria Dreger
Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej
Absolwentka Politechniki Krakowskiej i studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej, magister inżynier budownictwa z uprawnieniami. Od 18 lat pracuje w Rockwool Polska Sp. z o. o., wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe w różnych obszarach budownictwa. Jako członek kilku komitetów technicznych Polskiego (PKN) oraz Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) , a także zespołów technicznych w organizacjach branżowych polskich oraz europejskiej (EURIMA), aktywnie uczestniczy w opracowywaniu norm dla wyrobów izolacji cieplnej oraz standardów na rzecz ochrony przeciwpożarowej i budownictwa efektywnego energetycznie.

Tematem prezentacji jest rola izolacji cieplnej w systemie ETICS i jej wpływ na właściwości użytkowe budynków w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych. Kierunki rozwoju wyrobów fasadowych z MW w kontekście rozwoju ETICS

Zuzana Sternová
prof.dr inż. Zuzana Sternová
Technický a Skúšobný Ustav Stavebný (TSÚS), Słowacja
Odpowiedzialna za krajowe projekty badawcze i techniczne z zakresu modernizacji budynków, charakterystyki energetycznej, zagadnień zwiazanych z klimatem wewnętrznym. Jest przewodniczącą zespołu krajowych przedstawicieli projektu Concerted Action w ramach wspólnego działania na rzecz charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). Prowadzi krajowe projekty badawcze i techniczne m.in dla Ministerstwa Budownictwa i Rozwoju Regionalnego oraz Agencji ds. nauki i badań naukowych. Współpracuje przy tworzeniu dokumentów prawnych związanych z wdrożeniem dyrektywy EPBD oraz uczestniczy w pracach nad projektem normy krajowej dotyczącej ochrony cieplnej budynków. Jest członkiem Krajowego Komitetu Normalizacji ds. Ochrony Cieplnej Budynków - TK 58 przy Słowackim Instytucie Normalizacyjnym. Prezes słowackiego Stowarzyszenia Producentów ETICS.

I. Rola stowarzyszenia producentów ETICS na słowackim rynku ociepleń

Stowarzyszenie ETICS w Republice Słowackiej działa od przeszło 20 lat. Prezentacja dostarcza informacji na temat aktywności organizacji i rozwoju strefy wpływów stowarzyszenia na rynek ociepleń przez dwie dekady obecności na rynku ociepleń. Zawiera także informacje dotyczące zakresu zastosowania ETICS w budynkach na Słowacji.

II.Warunki i wymagania dotyczące stosowania ETICS na Słowacji

Prezentacja prawnych i technicznych dokumentów dotyczących systemów ETICS obowiązujących na Słowacji oraz obowiązujących wymagań dotyczących ochrony cieplnej budynków. Obraz wdrażania wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej budynków. Informacje na temat kontroli jakości procesu aplikacji i samych prac budowlanych. Problemy w zakresie ochrony cieplnej oraz bezpieczeństwa pożarowego.

wolfgang setzler
dr Wolfgang Setzler
Fachverband Warmedamm - Verbund - systemy e.V, Niemcy
Doktor ekonomii. Przez ponad cztery dekady swojej kariery był, i nadal pozostaje, blisko związany z branżą ociepleń. Jest członkiem zarządu Niemieckiego Stowarzyszenia ETICS Fachverband WDVS i od 15 lat jego Dyrektorem Generalnym. Aktywnie promuje tematykę ochrony środowiska i zapobiegania zmianom klimatycznym poprzez poprawę wydajności energetycznej zasobów budowlanych. Był promotorem Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz ETICS (EAE), pracując jako jego Dyrektor Generalny od momentu założenia w 2008 roku, do roku 2013.

Prezentacja dotyczy spojrzenia na ETICS jako rozwiązania o szczególnym znaczeniu dla poprawy wydajności energetycznej budynków. Bez wzmożonej termomodernizacji polityka przemiany energetycznej Niemiec nie może zostać wypełniona. Potencjalna oszczędność energii dla obecne istniejących budynków jest równa wartości 700 terawatogodzin. To pięciokrotnie więcej niż wynosi roczna produkcja energii we wszystkich elektrowniach jądrowych w Niemczech. Systemy ETIC sprawdzają się w praktyce już od ponad pięciu dekad. Aby spełnić warunki nowych regulacji dotyczących wydajności energetycznej, istniejące systemy mogą zostać łatwo ulepszone poprzez dodanie drugiej, wierzchniej warstwy ETICS.

Gregory Frank
Frank Gregory
Wacker Polymers, Niemcy
Od 2012 roku jest Kierownikiem ds. Marketingu w firmie Wacker Chemie AG, w dziale Construction Polymers na Europę Wschodnią. Wcześniej w wyżej wymienionej firmie pełnił funkcję Menedżera ds. Rozwoju. Posiada stopień uniwersytecki z Administracji Biznesu

Prezentacja omawia najważniejsze rynki ETICS w Europie, z przedstawieniem specyfiki niektórych krajów. Pokazuje rozwój tej technologii w historycznej przestrzeni oraz prognozuje trendy na przyszłość.Jan Loukotka


Jan Loukotka
Cech pro Zateplovani Budov, Czechy
Wiceprezes Stowarzyszenia na rzecz Systemów Ociepleń w Czechach. Dyrektor Techniczny w firmie Caparol Słowacja. Pracował w Instytucie Badań Technicznych i Budownictwa w Pradze. Od 1989 roku jest ekspertem sądowym przy sądzie okręgowym w Budziejowicach.Mariusz Garecki


dr inż. Mariusz Garecki
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń
Przewodniczący Komisji Technicznej Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń, rzeczoznawca budowlany. Od kilkunastu lat zawodowo związany z polską branżą ociepleń, specjalizuje się w badaniach i certyfikacji produktów. Pracuje w firmie Henkel Polska na stanowisku dyrektora Działu Badań i Rozwoju. Uczestniczył w opracowaniu technologii prac konserwatorskich świątyni Hatszepsut w egipskiej Dolinie Królów. Nadzorował termoizolację fasad Hotelu Atlantis w Dubaju.

Prezentacja obejmuje tematykę technicznych, prawnych, środowiskowych oraz związanych z bezpieczeństwem budynku aspektów ETICS. Opisuje obecną sytuację w branży z punktu widzenia producenta złożonych systemów izolacji cieplnej. Daje obraz perspektyw na przyszłość (wzrost izolacyjności termicznej przegrody, alternatywne materiały izolacyjne, usprawnienia aplikacyjne systemu).

Jacek Michalak
dr inż. Jacek Michalak
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń
Jacek Michalak, doktor nauk chemicznych, prezes zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, w latach 1984-1995 nauczyciel akademicki w Politechnice Łódzkiej. W roku 1991 jako stypendysta Swiss National Science Foundation i Księstwa Lichtenstein przebywał na stażu naukowym w Instytucie Chemii Fizycznej Uniwersytetu we Fryburgu (Szwajcaria).W latach 1993-1994 odbył staż naukowy na Wydziale Chemicznym The Ohio State University w Columbus (USA). Od 1996 roku dyrektor ds. badań i rozwoju Wytwórni Klejów i Zapraw Budowlanych Atlas. Od 2003 roku prezes zarządu Atlas Sztuki Sp. z o. o. – spółki prowadzącej galerię sztuki współczesnej (według tygodnika Polityka najlepszej polskiej prywatnej galerii sztuki współczesnej). Od lipca 2007 roku członek zarządu Atlas sp. z o.o., od października 2007 roku wiceprezes ds. rozwoju Atlas sp. z o.o. Zastępca przewodniczącego Komitetu Technicznego nr 184 ds. Klejów, ekspert w Komitecie Technicznym Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN/TC 67. Autor i współautor ponad 20 publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych, 25 referatów naukowych wygłoszonych na konferencjach naukowych w kraju i zagranicą, współautor jednego podręcznika akademickiego oraz wielu artykułów popularnonaukowych.PROWADZĄCY PANELE


Jadwiaga_ worek
mgr inż. Marek Kaproń
Instytut Techniki Budowlanej

Od 1997 r. pracuje na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Współpracy z Gospodarką w Instytucie Techniki Budowlanej. W latach 2007-2012 pełnił w ITB funkcję Dyrektora. Od 2012 do chwili obecnej pełni ponownie funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Współpracy z Gospodarką.

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (1971 r.). W latach 1965-1977 przebywał na stażu inżynierskim w Centre Scientifique et Technique du Batiment w Paryżu.

Członek Rady Wyrobów Budowlanych przy Głównym Inspektorze Nadzoru Budowlanego.

Jadwiaga_ worek
Ralf Pasker
Dyrektor Europejskiego Stowarzyszenia ETICS (EAE), organizacji będącej parasolem dla 11 krajowych stowarzyszeń zrzeszających branżę systemów ociepleń. Rozpoczął pracę w EAE w 2011r, od roku 2013 pełni w nim funkcję dyrektora zarządzającego. Równocześnie pełni funkcję kierownika technicznego w niemieckim stowarzyszeniu ETICS Fachverband Wärmedämm - Verbundsysteme, jednej z największych tego typu organizacji branżowej w Europie. Z branżą ociepleń związany jest zawodowo od ponad 13 lat.
Jacek Szer
Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Absolwent Politechniki Łódzkiej, inżynier budownictwa, dr nauk technicznych. Od 1994 r. pracownik naukowo-dydaktyczny, a od 2003 r. adiunkt w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. W działalności naukowej specjalizuje się w konstrukcjach murowych i zagadnieniach związanych z absorpcją promieniowania. Ma na swoim koncie wiele publikacji naukowych. W 1997 r. zdobył uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Jest autorem i współautorem wielu orzeczeń o stanie technicznym budynków, opracowań projektowych i inwentaryzacji budowlanych. Od 2006 r. sprawował funkcję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi.
CZWARTEK, 8 MAJA
do godziny 12.30
przyjazd uczestników

12.30 -13.30
obiad

13:30
Przywitanie uczestników przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń dra inż. Jacka Michalaka
SESJA I – EUROPEJSKIE RYNKI OCIEPLEŃ
moderacja - dr inż. Jacek Michalak, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

13.45 – 14.05 Europejski rynek ociepleń
Frank Gregory, Wacker Polymer, Niemcy

14.05 – 14.25
Rynek ociepleń w Niemczech
dr Wolfgang Setzler, Fachverband Wärmedämm-Verbundsysteme e.V., Niemcy

14.25 – 14.45 Czeski rynek ociepleń
inż. Jan Loukotka, Cech pro Zateplovani Budov, Czechy

14.45 – 15.05 Rynek ociepleń na Słowacji
prof. dr inż. Zuzana Sternová, Obcianske Zdruzenie – Zdruzenie Pre Zateplovanie Budov, Słowacja

15.05 – 15.25
Polski rynek systemów ociepleń
dr hab. Krzysztof Siekierski, mgr Julita Brychcy-Ratajczak, TNS Polska

15.25-15.45
przerwa kawowa

SESJA II – PRZEPISY PRAWNE REGULUJĄCE WPROWADZANIE WYROBÓW NA RYNEK
moderacja - dr inż. Mariusz Garecki, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

15.45 – 16.05
Rynek ociepleń a wymagania europejskiego i polskiego systemu wprowadzania wyrobów na rynek
mgr inż. Jadwiga Tworek, Instytut Techniki Budowlanej

16.05 – 16.25
Złożone systemy izolacji cieplnej z perspektywy polskiego nadzoru budowlanego przedstawiciel Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

16.25 – 16.45
Regulacje CPR oraz krajowe zmiany w zakresie wprowadzania wyrobów a koszty ponoszone przez producentów systemów ociepleń
dr inż. Jacek Michalak, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

17.00 – 19.00
warsztaty bębniarskie prowadzone przez zespół City Bum Bum

19.30
kolacja

PIĄTEK, 9 MAJA
do godziny 10.00
śniadanie

SESJA III – ETICS Z PERSPEKTYWY PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
moderacja - mgr inż. Marek Kaproń, Instytut Techniki Budowlanej

10.00 – 10.30
ETICS z perspektywy producentów wełny mineralnej
mgr inż. Maria Dreger, MIWO Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej

10.30-11.00
ETICS z perspektywy producentów styropianu
mgr inż. Jerzy Rutka, Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu

11.00 – 11.30
ETICS z perspektywy producentów złożonych systemów izolacji cieplnej
dr inż. Mariusz Garecki, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

11.30 – 11.50
przerwa kawowa
SESJA IV – ETICS Z PERSPEKTYWY INSTYTUCJI BADAWCZYCH I APROBUJĄCYCH
moderacja - Ralf Pasker, European Association for ETICS

11.50 – 12.20
ETICS z perspektywy rynku słowackiego
prof. dr inż. Zuzana Sternová (Technický A Skúšobný Ústav Stavebný, Słowacja)

12.20 – 12.50
ETICS z perspektywy ITB
mgr inż. Anna Kukulska-Grabowska, Instytut Techniki Budowlanej, Polska

13.00-14.00
obiad i wyjazd uczestników